Breaking

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

Tuesday, 11 January 2022

प्रगतिपत्रक नोंदी- विशेष प्रगती

 

प्रगतिपत्रक विशेष नोंदी  

Progress Card Special Notes➨   शालेय उपक्रमात सहभाग घेतो.

➨   शिक्षकाविषयी आदर बाळगतो.

➨   दैनंदीन व्यवहारात ज्ञानाचा उपयोग करतो 

➨   गणितातील क्रिया अचूक करतो

➨   सांस्कृतिक कार्यक्रमात सहभाग घेतो

➨   प्रयोगाचे निरीक्षण लक्षपूर्वक करतो

➨   शालेय शिस्त आत्मसात करतो

➨   दररोज शाळेत उपस्थित राहतो

➨   वेळेवर अभ्यास पूर्ण करतो

➨   गृहपाठ वेळेत पूर्ण करतो

➨   स्वाध्यायपुस्तिका स्वतः पूर्ण करतो

➨   वाचन स्पष्ट व शुद्ध करतो

➨   कविता पाठांतर करतो, सुरात गातो

➨   इंग्रजी शब्दाचा उच्चार शुद्ध करतो

➨   ऐतिहासिक माहिती मिळवतो

➨   चित्रकलेत विशेष प्रगती

➨   शालेय उपक्रमात सहभाग घेतो

➨   स्वाध्याय वेळेवर पूर्ण करतो

➨   कार्यानुभवातील वस्तू बनवितो

➨   तोंडी प्रश्नांची उत्तरे सांगतो

➨   गणितातील उदाहरणे अचूक सोडवितो

➨   प्रयोगाची मांडणी व्यवस्थित करतो

➨   सुविचार व बोधकथा संग्रह करतो

➨   खेळ उत्तम प्रकारे खेळतो

➨   विविध खेळ प्रकारात भाग घेतो

➨   समानार्थी शब्दांचा संग्रह करतो

➨   प्रयोगाची मांडणी अचूक करतो

➨   चित्रे छान काढतो व रंगवतो

➨   उपक्रमामध्ये उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतो

➨   प्रयोगवहीत आकृत्या छान काढतो

➨   दिलेला अभ्यास वेळेत पूर्ण करतो

➨   स्वाध्याय स्वत: समजून सोडवितो

➨   शाळेत नियमित उपस्थित राहतो

➨   वाचन स्पष्ट उच्चारात करतो

➨   शब्दांचे वाचन स्पष्ट करतो

➨   संभाषणात हिंदी भाषेचा वापर करतो

➨   कोणत्याही खेळात उस्फूर्तपणे भाग घेतो

➨   नियमित शुद्धलेखन करतो

➨   वर्गात नियमित हजर असतो

➨   स्वाध्याय वेळेत पूर्ण करतो

➨   सर्व विषयाचा अभ्यास उत्तम

➨   विविध प्रकारची चित्रे काढतो.

➨   इंग्रजी हिंदी वाचन सराव करावा

➨   आपले विचार अनुभव ,भावना

➨   हिंदीतून पत्र लिहितो

➨   परिपाठात सहभाग घेतो

➨   इंग्रजी शब्दांचा उच्चार स्पष्ट करतो

➨   इंग्रजी शब्दांचा उच्चार स्पष्ट करतो

➨   क्रीडा स्पर्धेत सहभाग घेतो

➨   मुहाव-याचा वाक्यात उपयोग करतो

➨   प्रयोगाची कृती अचूक करतो

➨   आकृत्या सुबक काढतो

➨   वर्गाचे नेतृत्व चांगल्याप्रकारे करतो

➨   वर्तमान पत्राची कात्रणे संग्रहीत करतो

➨   शाळा बाह्य परीक्षेत सहभाग नोंदवतो.

➨   सांस्कृतिक कार्यात सहभागी होतो

➨   व्यवहार ज्ञान चांगले आहे

➨   अभ्यासात सातत्य आहे

➨   वर्गात क्रियाशील असतो.

➨   अभ्यासात नियमितता आहे

➨   वर्गात लक्ष देवून ऐकतो

➨   प्रश्नांची उत्तरे विचारपूर्वक व अचूक

➨   गटकार्यात व परिपाठात उस्फूर्त सहभाग

➨   अभ्यासात सातत्य आहे

➨   अक्षर वळणदार काढण्याचा प्रयत्न करतो

➨   उपक्रम व स्वाध्याय वेळेत पूर्ण करतो

➨   विविध बोलीभाषेतील नवीन शब्दसमजून घेतो

➨   बोलीभाषा व प्रमाणभाषा यातील फरक जाणतो

➨   व्याकरणानुसार भाषेचा वापर करतो

➨   भाषण, संभाषण ,संवाद ,चर्चा एकाग्रतेने ऐकतो

➨   स्पष्ट शब्दात व्यक्त करतो

➨   ऐकलेल्या मजकुरातील आशय

➨   स्वत:च्या शब्दात सांगतो

➨   बोलताना शब्दाचा स्पष्ट उच्चार करतो

➨   कोणतीही गोष्ट लक्षपूर्वक ऐकतो

➨   प्रभावीपणे प्रकटवाचन करतो

➨   मजकुराचे वाचन समजपूर्वक करतो

➨   आत्मविश्वासपूर्वक बोलतो

➨   दिलेल्या विषयावर मुद्देसूद बोलतो

➨   लक्षपूर्वक , एकाग्रतेने व समजपुर्वक मुकवाचन करतो

➨   योग्य गतीने व आरोह अवरोहाने वाचन करतो

➨   विविध विषयावरील चर्चेत भाग घेतो

➨   स्वतःहून प्रश्न विचारतो

➨   कविता तालासुरात साभिनय म्हणतो

➨   नाट्यभिनय प्रसंगानुरूप व व्यक्तिनुरूप करतो

➨   नाट्यातील संवाद साभिनय व व्यक्तिनुरूप करतो

➨   दैनंदिन व्यवहारात प्रमाणभाषेचा वापर करतो

➨   हस्ताक्षर सुंदर व वळणदार आहे

➨   गृहपाठ व स्वाध्याय वेळेवर करतो

➨   वाचनाची आवड आहे

➨   कविता चालीमध्ये म्हणतो

➨   अवांतर वाचन ,पाठांतर करतो

➨   सुविचाराचा संग्रह करतो

➨   प्रश्नांची अचूक उत्तरे देतो

➨   दिलेल्या विषयावर निबंध लिहितो

➨   बोधकथा सांगतो

➨   वाक्यप्रचार व म्हणीचा व्यवहारात उपयोग करतो

➨   बोधकथा, वर्तमानपत्रे , मासिके इ वाचतो व इतरांना माहिती सांगतो

➨   ऐकलेल्या ,वाचलेल्या गोष्टीबाबत निष्कर्ष काढतो

➨   मजकूर वाचून प्रश्नाची योग्य उत्तरेदेतो

➨   निंबध लेखनात आपल्या भाषेत विचार मांडतो

➨   शब्द , वाक्यप्रचार म्हणी बोधवाक्ये इ चा लेखनात वापर करतो

➨   अवांतर वाचन करतो

➨   गोष्टी,कविता ,लेख वर्णन इ स्वरूपाने लेखन करतो

➨   मुद्देसूद लेखन करतो

➨   शुद्धलेखन अचूक करतो

➨   स्वाध्याय अचूक सोडवितो

➨   स्वयंअध्ययन करतो

➨   अडचणी समस्या शिक्षकाकडे मांडतो

➨   संग्रहवृत्ती जोपासतो

➨   नियम, सुचना ,शिस्त यांचे पालन करतो

➨   भाषेतील सौंदर्य लक्षात घेतो

➨   लेखनाचे नियम पाळतो

➨   लेखनात विरामचिन्हाचा योग्य वापर करतो

➨   वाक्यप्रचार व म्हणीचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करतो

➨   दिलेल्या वेळेत प्रकरटवाचन ,मुकवाचन करतो

➨   पाठातील शंका विचारतो

No comments:

Post a Comment