Breaking

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

इयत्ता नववी
अनु. क्र.
    विषय
         लिंक
    1
    मराठी
    2
    हिंदी
    3
    इंग्रजी
    4
    गणित -१
    5
    गणित-२
    6
    गणित सेमी-1
    7
    गणित सेमी-2
    8
   सामान्य विज्ञान-१
    9
 सामान्य विज्ञान-२
   10
General science part-1
   11
General science part-2
   12
  इतिहास
  

   13
  भूगोल


  

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

अनु क्रवर्ग ली ते 10 वी

संपूर्ण अभ्यास लिंक
1
पहिली
2
दुसरी
3
तिसरी
4
चौथी
5
पाचवी
6
सहावी
7
सातवी
8
आठवी
9
नववी
10
दहावी
11
नवोदय सराव
12
पाचवी शिष्यवृत्ती
13
आठवी शिष्यवृत्ती
14
१ली ते ८वी नोंदी
15
निबंध
16
भाषणसंग्रह
17
बोधकथा
18
नमुना प्रश्नपत्रिका
19
1ली ते 8 वी प्रकल्प
20
सामान्य ज्ञान21
English grammar
22
Moral stories
23
Essayअनु. क्र.
    नमुना प्रश्नपत्रिका
         लिंक
    1
इतिहास- राज्यशास्त्र
    2
 भूगोल- अर्थशास्त्र
क्लिक करा
    3
    

    4


    5


    6


    7


    8
 

    9


   10


   11


   12


  

 
9 comments: