Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

बुधवार, २९ जुलै, २०२०

Class 4 th, English, The Hare and Tortoise

   The Hare and Tortoise


शब्दार्थ :
 Hare (हेअर) - ससा
 tortoise (टॉरटॉइज) - कासव,
 slow (स्लो) - हळू,
 fast (फास्ट) - जलद,
run (रन) - धावणे,
 mango (मँगो) - आंबा,
 tree (ट्री) - झाड,
race (रस)- शर्यत,
 began (बिगन) - सुरू होणे,
 leaps (लिप्स) - उड्या मारत,
walked (वॉक्स)- चालणे,
 carrot (कॅरट) - गाजर,
patch (पॅच ) - मळा,
 भाग few (फ्यु) - काही,
a lot (अ लॉट) - खूप,
 radish (रॅडिश) - मुळा,
 vegetable (व्हेजिटेबल) भाजी, feeling (फिलिंग) - वाटणे,
 nap (नॅप) - डुलकी,
 under a tree (अंडर अ ट्री)झाडाखाली,
reached (रिच) - पोहोचणे,
 steady (स्टेडि) - स्थिर, निश्चल

2. Read the following words aloud and copy them in your notebook (रीड द फॉलोइंग वर्डस् अलाउड अॅण्ड कॉपी देम इन युअर नोटबुक)
खालील शब्द मोठ्याने वाचा आणि ते तुमच्या वहीत लिहा.
 a अ,
you यू,
all ऑल,
he ही,
आय,
this थिस,
up अप,
 on ऑन,
 of ऑफ
to टू,

3. Read aloud the phrases. (रीड अलाउड द फॉलोइंग खालील वाक्प्रचार / शब्दसमूह मोठ्याने वाचा.
a few (अ फ्यु) काही / थोडे
 quite a few (क्वाईट अ फ्यु) अगदी थोडे
long leaps (लाँग लीप्स) - लांब उड्या on and on (ऑन अॅण्ड ऑन) - पुढे पुढे all this while (ऑल थिस वाइल) या दरम्यान
 slow but steady (स्लो बट स्टेडि) संथ पण सतत / हळू

Q4-Answer the following questions : खालील प्रश्नांची उत्तरे दया. (1) Which animals are mentioned in the story? (कथेत कोणकोणत्या प्राण्यांचा समावेश/उल्लेख आहे?)
(2) Which animal is slow ? (कोणता प्राणी हळू (चालणारे) आहे?)
 (3) Who slept under the tree ? (झाडाखाली कोण झोपले?)
 (4) Where the tortoise reached ? (कासव कोठे पोहोचले?)
 (5) Who wins the race ? (शर्यत कोणी जिंकली?)
 Ans : (1) The Hare and the tortoise
(2) Tortoise
(3) Hare
4) mango tree
(5) tortoise

Q5- Fill in the blanks. (रिकाम्या जागा भरा.)
(1) you are so
(2) let us run a. upto the mango tree
(3) The race
(4) He under a tree
 (5) Fresh vegetables !
Ans :
 (1) slow
(2) race
(3) began
(4) slept
(5) leafy


'The Here and The Tortoise ' या पाठावरील चाचणी सोडण्यासाठी येथे क्लिक करा.९ टिप्पण्या: