Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

शनिवार, २५ मे, २०२४

काना शब्द वाचा व लिहा

     काना शब्द वाचा व लिहाआई
आज्ञा
आता
आशा 
आला
आग
आज
आड
आण
आत
आस
कथा
कला
काक
काका
काख
काच
काटा
कात
कान
काप 
काम
काय
काल
कास
काळ
खडा
खवा
खाट
खास 
गरा
गळा
गाठ
गाय
गार
गारा
गाल
गाव
गाळ
घसा
घाण
घाम
घार
घाव
घास
चला
चहा
चाक
चारा
चाल
छटा
छडा
छान
छापा
छाया
छावा
जथा
जाग
जागा
जाच
जाड
जात
जाळ
झगा
झरा
झाड
झाला
टाक
टाळ
टाका
ठाम
डाक
डाग
डाव
डास
ढाल
तवा
ताक
ताग
ताजा
ताट
ताप
तार
ताल
ताव
थवा
थाट
थारा
दाट
दान
दाम
दार
दास
धडा
धाक
धाड
धार
धावा
धारा
नफा
नवा
नाक
नाग
नाच
नाद
नाना
नाव
नाश
पाक
पाच
पाट
पाठ
पान
पाय
पारा
पाव
फार
बटा
बाक
बाग
बाण
बाबा
बाळ
भारा
भाग
भात
भार
भाला
भाव
भाषा
भास
भाळ
मजा
मला
मळा
माझा
माठ
माड
मात
माथा
मान
माप
माफ
मामा
माय
माया
मार
माल
मासा
माळ
रवा
राग
राजा
राधा
रान
राम
राव
रास
लळा
लाख
लाच
लाज
लाट
लाड
लाल
लाळ 
वडा
वसा
वाचा
वाघ
वाट
वाटा
वात
वाद
वाफ
वारा
वाव
वास
शाखा
शाम
शाल
शाळा
सखा
सडा
सभा
ससा
साग
साज
साठा
सात
साथ
साद
साधा
साफ
साय
सार
साल
साव
हवा
हाक
हाड
हात
हार
हाल

अफाट
अबला
आदर
आनन
आपण
आलय
आवड
आसन
आकडा
आकाश
आजार
आझाद
आडवा
आढावा
आधार
आपला
आभार
आभाळ
आमचा
आयात
आरसा
आराम
आरास
आवळा
आवाज
आवार
आहार
अंगठा
अंदाज
अंधार
कपाट
कपाळ
कमाल
करार
कागद
काजवा
काजळ
कानन
कापड
कायदा
कायम
कारण
खटारा
खापर 
खालचा
गजरा
गरजा
गाजर
गाभारा
गायक
गायन 
गारवा
 घागर
घायाळ
चमचा
चपला
चाकण
चाकर
चादर
चालक
जनता
जमाव
जहाज
जहाल
झकास
झटका
झाकण 
झालर
टपाल
ठराव
तपास 
तबला
तहान
ताकद
ताटवा
तापट
थकवा
दाखला
दानव
दाभण
धमाल
धाकटा
धाडस
नकला
नवरा
नाखवा
नाताळ
नापास
नायक
नारद
नारळ
नाराज
पगार
पडदा
पताका
पसारा
पहाट
पाडवा
पातळ
पापड
पायथा 
पाषाण
पाळणा
फराळ
फवारा
फायदा
फारच
बाजार
बालक
भाकर
भारत
भाषण
मणका
मनात
ममता
मवाळ
मशाल
महाग
महान
माघार
मानव
मानस
मापन
मायना
मालक
याचना
यातना
रसाळ
राखण
रावण
ललना
ललाट
लहान
लाडका
वखार
वणवा
वरात
वाकडा
वाचाळ
वाजवा
वाटाणा
वादन
वादळ
वापर
वाहक
वाहन
शहाणा
शारदा
सकाळ
सदरा
सपाट
समता
समान
सबला
सराव
साखर
सागर
सादर
साधना
सापळा
सामना
सामान
सारखा
सावज
सावध
सावळा
साहस
हजार
हमाल
अचानक
आगमन
आचरण
आठवण
आवरण
अडथळा
अनावर
अपघात
अपमान
अपराध
अवतार
अवधान
अहवाल
आकलन
आगमन
आटपाट
आठवडा
आमदार
आपापला
आरपार
आराधना
आवडता
आवाहन
आसपास
अंगरखा
करामत
कलाकार
कसदार 
कामकाज
कामगार
कारखाना
कारभार
कारावास
खाणावळ
खासदार
गजानन
गणराज
गाजावाजा
गारगार
घनदाट
चपलता
चवदार
जनावर
जलाशय
तफावत
तलवार
थाटमाट
दणादण
दरबार
दरवाजा
दवाखाना
दयामाया
धनवान
धबधबा
धावपळ
धारदार
नातलग
नामदार
नावडता
नारायण
पखवाज
पराजय
पराभव
पाठबळ
पाठलाग
पाणवठा
पायवाट
पावडर
बलवान
बादशहा
भागाकार
मतदान
मतदार
महाराज
महाराणा
महाशय
मानवता
रसदार
राजगड
राजमाता
राजाराम
रामगड
रामबाण
रामायण
रायगड
वावटळ
शामराव
सखाराम
सदाचार
समाचार
समाधान
समानता
सरकार
सरदार
सहकार
साठवण
सहवास
साधारण
सायकल
सावकार
सावकाश
सावधान
हालचाल
हावभाव
अजरामर
अदलाबदल
आडपडदा
कमतरता
काटकसर
कायापलट
कावराबावरा
काळासावळा
खळखळाट
गडगडाट
गणनायक
चालढकल
जबाबदार
जवळपास
जयजयकार
जाडाभरडा
दगाफटका
धडधाकट
नाटककार
बाजारहाट
भरभराट
मालमसाला
वाजतगाजत
वातावरण
वरणभात
सडासारवण
साखरभात
सारसबाग

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा