Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

रविवार, ३ डिसेंबर, २०२३

English grammar ।। Indiomatic comparisons -वाकप्रचारयुक्त तुलना

 17. Indiomatic comparisons 

वाकप्रचारयुक्त तुलनाइंग्रजी भाषेत अनेक वाक्प्रचारयुक्त तुलना आहेत या तुलना as....as या दोन शब्दा वर्णन करणारे शब्द (विशेषण) वापरूनच तयार झालेल्या आहेत.


1) As black as coal अँझ ब्लॅक ॲझ कोल

कोळसा सारखा काळा


2) As blind as a bat अॅझ ब्लाइंड अॅझ बॅट 

वटवाघळा सारखा अंधा


3)  As blithe as alark - ॲझ ब्लाइंड अॅझ लार्क

चंडोल पक्ष्यासारखा आनंदी


4) As brave as lion -अॅझ ब्रेव्ह अँझ अ लायन

सिंह सारखा शूर


5) As bright as day अॅझ ब्राईट अॅझ अ डे 

दिवसा सारखा प्रकाशित6) As brisk as a buterfly अँझ ब्रिस्क अँझ अ बटरफ्लाय. पुला सारखा चपळ


7) As brittle as a glass-ॲझ ब्रिटल अॅझ ग्लास -काचे सारखी टिसूळ


8) As busy as a bee -अँझ बीझी अॅझ बी -मधमाशा सारखी उद्योगी 


9) As cold as iceअॅझ कॉल्ड अॅझ आईस

 बर्फसारखा थंडगार


10) As cunning as a fox- अॅझ कनिंग अॅझ अ फॉक्स• कोल्हा सारखा धुर्त


11) As dark as midnight अँझ डार्क ॲझ मिडनाईट - मध्यरात्री सारखा काळाकुट 12) As a deaf as a post- अँझ अ डीफ अँझ अ पोस्ट खांबासारखा बहिरा -


13) As deep as a well ॲझ डिप अॅझ अवेल 

विहीरी सारखा खोल14) As dirty as a pig - अँझ डटी अँझ अ पिंग

डूकरासारखा घाणेरडा15) As dumb as a statue- अॅझ डम अँझ अ स्टेच्यू पूतळ्या सारखा स्तब्ध


16) As easy as ABC अँझ ईझि अँझ ए. बी. सी.

मुळ अक्षराइतके सोपे

-


17) As fair as a rose अँझ फेअर अॅझ अ रोझ 

गुलाबा इतका मोहक


18) As fast as hare अॅझ फास्ट ॲझ हेअर -

ससासारखा चपळ


19) As fat as a pig • अॅझ फॅट अॅझ अ पीग

डुक्करा इतका लठ्ठ20) As firece as a tiger- अँझ फिअर्स अॅझ टायगर वाघासारखा हिंस


-


21) As firm as a rock - अँझ फ्रीम अॅझ अ रोकखडका सारखा खबर


22) As fit as a fiddle -अँझ फिट अँझ अ फिल्डव्हायलोनसारखा धडधाकट


23) As free as air - अॅझ फ्री अॅझ एअर

हवेसारखा निरंकुश


24) As gentle as a lamb- अॅझ जन्टल अॅझ अ लॅम्ब - कोकरासारखे गरीब


25) As good as gold - अॅझ गुड् अॅझ गोल्ड

• सोन्यासारखा अस्सल


26) As graceful as a swan ॲझ ग्रेसफुल ॲझ - स्वान हंसारखा डौलदान 


27) As grave as a judge ॲझ ग्रेव्ह ॲझ अ जेज •न्यायाधिशा सारखा गंभी


28) As greedy as a wolf -अँझ ग्रीडी अँझ अ वुल्फ लांडग्या सारखा अधाशी


29) As green as grass • अँझ ग्रीन अॅझ प्रास

- गवतासारखा हिरवागा


30) As hard as flint अॅझ हॉर्ड ॲझ फ्लांन्ट • गारगोटी सारखा टणक31) As happy as a king - ॲझ हॅपी अॅझ अकींग - राजाइतका सुखी


32) As heavy as lead ॲझ हेव्ही अॅझ लीड

- शिशासारखा जड


33) As harmless as a kitten- ॲझ हार्मलेस अॅझ अ कीटन -मांजरीच्या पिलासारखा निरूपद्रवी


34) As hoarse as a crow -अँझ होर्स अँझ अक्रो - कावळ्या सारख कर्कश


35) As hot as fire अँझ हॉट अॅझ फायर -अग्नीसारखा उटण
37) As hastly as a hare अॅझ हॅग्री अझ अ वुल्फ - - • लांडग्यासारखा भूकेला 


36) As hungry as a wolfअॅझ अॅस्टी अॅझ अहेअर

सशासारखा धांदरट


38) As innocent as a dove ॲझ इनोसण अॅझ डेव्ह• कबुतरा सारखा निष्पाप 


39) As immitaning as a parrot- ॲझ इंमिटेटिंग अॅझ अ पॅरोट पोपटा सारखा नकल्या40) As light as a feather -

अॅझ लाइट अॅझ अ फेदर पिसासारखा हलका मोठा


41) As loud as thunder - अॅझ लाउड अॅझ थंडर मेघगर्जने सारखे 42) As merry as a cricket अँझ मॅरो अॅझ अॅझ अ क्रिकेट- पतंगा सारखा आनंदी


43) As mad as a march hare- अँझ मॅड अॅझ अ मार्च हेअर ससासारखा वेडा


44) As mute as a fish - अॅझ म्यूट अॅझ अ फीश माशासारखा मूक


45) As nible as a bee • अॅझ नींबल अॅझ अबी मधमाशी सारखा चपळ


46) As nimble as a squirrel-अँझ निंबल अॅझ अ स्क्विरल खारीसारखा चपळ


47) As obstinate as a mule- ॲझ ऑबस्टिनेट अॅझ अ म्यूल खेचरा सारखा हटवादी


As old as hills - अॅझ ओल्ड अॅझ द हील्स टेकड्या इतका प्राचीन


49) As pale as death अॅझ प्ले अॅझ डेथ

- मुत्यृ सारखा निस्तेज


50) As playful as a kitten - अॅझ प्ले फुल अँझ अ कीटन- मांजरीच्या पिलासारखा खेळकर 


51) As plump as a partridge- ॲझ प्लम्प अँझ अ पर्ट्रिज कवड्या सारखा गुबगुबीत


  

अनु क्रवर्ग 1 ली ते 10 वी

संपूर्ण अभ्यास लिंक
1
पहिली
2
दुसरी
3
तिसरी
4
चौथी
5
पाचवी
6
सहावी
7
सातवी
8
आठवी
9
नववी
10
दहावी
11
नवोदय सराव
12
पाचवी शिष्यवृत्ती
13
आठवी शिष्यवृत्ती
14
१ली ते ८वी नोंदी
15
निबंध
16
भाषणसंग्रह
17
बोधकथा
18
नमुना प्रश्नपत्रिका
19
1ली ते 8 वी प्रकल्प
20
सामान्य ज्ञान
21
सामान्यज्ञान प्रश्नावली
22
English grammar
23
Moral stories
24
Essay
25
Multiplication table 2 to 30
26
पाढे २ ते १०कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा