Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

सोमवार, ७ ऑगस्ट, २०२३

मराठी व्याकरण, शब्दयोगी अव्यय

       ८. शब्दयोगी अव्यय राव प्रश्न१) मार्चनंतर एप्रिल महिना येतो.

१) शब्दयोगी अव्यय 

२) केवल प्रयोगी अव्यय 

३) उभयान्वयी अव्यय 

४) क्रिया विशेषण अव्यय

उत्तर-१) मार्चनंतर एप्रिल महिना येतो.

-----------------------------

२) घराजवळ शाळा आहे.

१) स्थानवाचक क्रिया विशेषण

२) केवळ प्रयोगी अव्यय

३) उभयान्वयी अव्यय

४) स्थानवाचक शब्दयोगी

उत्तर-४) स्थानवाचक शब्दयोगी

-----------------------------

३) पुलापर्यंत पाणी होते.

१) क्रिया विशेषण अव्यय

२) कालवाचक शब्द प्रयोगी अव्यय

३) केवलप्रयोगी अव्यय

४) यापैकी नाही

उत्तर-४) यापैकी नाही

-----------------------------

४) त्याने प्रेमापोटी ही गोष्ट केली.

१) भाववाचक शब्द योगी अव्यय

२) उभयान्वयी अव्यय

३) क्रिया विशेषण अव्यय

४) शब्दयोगी अव्यय

उत्तर-४) शब्दयोगी अव्यय

-----------------------------

५)राणी हिनापेक्षा उंच आहे. येथे कोणता विभक्ती प्रत्यय लपला आहे.

१) पंचमी

२) द्वितीया

३) प्रथमा

४) संबोधन

उत्तर-१) पंचमी

-----------------------------

६) 'मध्ये' या शब्दयोगी अव्ययाचा वाक्यात उपयोग करुन योग्य पर्याय शोधा.

१) तु मध्ये मध्ये का बोलतोस ?

२) तु मध्ये पडू नकोस

३) तू दोघांमध्ये पडू नकोस

४) दोघांत तू मध्ये नको पडूस

उत्तर-३) तू दोघांमध्ये पडू नकोस

-----------------------------

७) 'नंतर' या शब्दयोगी अव्ययाचा वाक्य असलेला पर्याय शोधा.

१) व्यसनाचे परिणाम नंतर दिसतात

२) त्याने नंतर फोन केला नाही

३) मी नंतर बोलते

४) माझ्यानंतर तिचा क्रमांक आहे

उत्तर-४) माझ्यानंतर तिचा क्रमांक आहे

-----------------------------

८) 'खालून' या शब्दयोगी अव्ययाचा पर्याय शोधा.

१) खालून वर ये

२) जमिनीखालून इंधन मिळते

३) पुलाखाली पाणी वाहते

४) छताला खालून आधार ह्या

उत्तर-२) जमिनीखालून इंधन मिळते

-----------------------------

९) 'मित्राविना' यातील विना हे कोणते अव्यय आहे.

१) क्रिया विशेषण

२) केवल प्रयोगी  

३) शब्दयोगी

४) प्रश्नार्थक

उत्तर-२) केवल प्रयोगी  

-----------------------------

१०) खालील पर्याया मधून शब्दयोगी अव्ययाचे वाक्य असलेला पर्याय शोधा.

१) चालतांना पुढे बघ

२) अचानक समोर अंधार दाटला

३) माझी मावशी जवळ असते

४) त्याने सर्वासमक्ष माफी सांगितली.

उत्तर-४) त्याने सर्वासमक्ष माफी सांगितली.

-----------------------------

११) खालील पर्यायामधून शब्दयोगी अव्ययाचे वाक्य असलेला पर्याय शोधा

१) त्याने लग्नाप्रित्यर्थ मेजवानी दिली

२) पतंग वर जात होता

३) मला खाली बसणे आवडते.

४) पुर्वी फार स्वस्ताई होती.

उत्तर-१) त्याने लग्नाप्रित्यर्थ मेजवानी दिली

-----------------------------

१२) 'टेबलाखाली पेन पडले' या वाक्यातील शब्दयोगी अव्यय कोणते.

१) टेबला

२) खाली

३) पेन

४) पडला

उत्तर-२) खाली

-----------------------------

१३) 'अंगातल्या कपड्यानिशी ती बाहेर पडली' शब्दयोगी अव्यय कोणते.

१) अंगात

२) निशी

३) बाहेर

४) व आणि क

उत्तर-२) निशी

-----------------------------

१४) 'देशासाठी विरांनी त्याग केला' या वाक्यातील शब्दयोगी अव्यय कोणते.

१) विरांनी

२) देश

३) साठी

४) त्याग

उत्तर-३) साठी

-----------------------------

१५) 'परिक्षेपूर्वी' तयारी झाली पाहिजे या वाक्यात अव्ययाचा कोणता प्रकार वापरला आहे.

१) तुलवाचक 

२) हेतूवाचक

३) स्थल वाचक 

४) कालवाचक

उत्तर-४) कालवाचक

-----------------------------

१६) 'वाघ माझ्यासमोरून गेला' या वाक्यातील अव्ययाचा प्रकार कोणता ते सांगा ? (जाने. -९६) २

१) उभयान्वयी अव्यय

२) शब्दयोगी अव्यय

३) क्रियाविशेषण

४) केवलप्रयोगी अव्यय

उत्तर-२) शब्दयोगी अव्यय

-----------------------------

१७) 'घरामागे धन लपविलेले आहे' या वाक्यातील शब्दयोगी अव्ययाचा शब्द सांगा.

१) घर

२) मागे

३) धन

४) आहे

उत्तर-२) मागे

-----------------------------

१८) 'या टोपीखाली दडलंय काय? या वाक्यातील अधोरेखित शब्दाचा प्रकार ओळखा (जाने. ९६) २

१) उभयान्वयी अव्यय

२) शब्दयोगी अव्यय

३) क्रियाविशेषण अव्यय

४) केवलप्रयोगी अव्यय

उत्तर-२) शब्दयोगी अव्यय

-----------------------------

१९) 'पुस्तकावर सुंदर कव्हर बसविले' यातील सामान्यरूप कोणते ?

१) पुस्तका

२) सुंदर

३) पुस्तकावर 

४) कव्हर

उत्तर-१) पुस्तका

-----------------------------

२०) 'नंतर' या शब्दाचा प्रकार कोणता आहे ? (फेब्रु-९७ )

१) क्रियापद 

२) उभयान्वयी अव्यय 

३) विशेषण 

४) शब्दयोगी अव्यय

उत्तर-४) शब्दयोगी अव्यय

-----------------------------

२१) पुढीलपैकी शुद्ध शब्दयोगी अव्ययाचा शब्द ओळखा

१) मुळे

२) जवळ

३) सुद्धा

४) पुर्वी

उत्तर-३) सुद्धा

-----------------------------

२२) प्रत्यय लावून तयार झालेला शब्द सांगा ? (डिसें-९७)

१) गाडीवाला 

२) गाडीमध्ये 

३) गाडीसाठी

४) गाडीस

उत्तर-४) गाडीस

-----------------------------

२३) 'गणपती पुळयाला समुद्राजवळ गणपती मंदिर आहे' यातील शब्दयोगी शब्द सांगा.

१) गणपती पुळे 

२) जवळ

३) गणपती 

४) मंदिर

उत्तर-२) जवळ

-----------------------------

२४) 'चाकूमुळे' यातील 'मुळे' हे कोणते अव्यय आहे ? (डिसें-९८)

१) उभयान्वयी 

२) केवलप्रयोगी 

३) क्रियाविशेषण 

४) शब्दयोगी

उत्तर-४) शब्दयोगी

-----------------------------

२५) 'च, मात्र, पण, सुद्धा' या शब्दांना कोणते शब्दयोगी अव्यय म्हणतात.

१) कालवाचक

२) स्थलवाचक 

३) रितिवाचक 

४) शुद्धशब्दयोगी अव्यय

उत्तर-४) शुद्धशब्दयोगी अव्यय


-----------------------------

२६) अधोरेखित शब्दाचा प्रकार ओळखा 'तु पण माझ्याबरोबर प्रार्थना म्हण' (डिसें-०८)

१) उभयान्वयी अव्यय 

२) शब्दयोगी अव्यय 

३) क्रियाविशेषण

४) केवलप्रयोगी अव्यय

उत्तर-२) शब्दयोगी अव्यय 

-----------------------------

२७) तुला रामासंबंधी काही माहिती आहे का? या वाक्यात शब्दयोगी ऐवजी कोणता विभक्ती प्रत्यय

वापरता येईल.

१) ने

२) शी

३) चा

४) ची

उत्तर-४) ची

-----------------------------

२८) वर, खाली, समोर, हे कोणत्या जातीचे शब्द आहेत ? (मार्च-०९)

१) उभयान्वयी अव्यय

२) विशेषण

३) शब्दयोगी अव्यय

४) गुणविशेषण

उत्तर-३) शब्दयोगी अव्यय

-----------------------------

२९) 'बाबादेखील मलाच दोष देत आहेत' - शब्दयोगी अव्यय प्रकार ओळखा.

१) कालवाचक

२) शुध्दशब्दयोगी 

३) रितीदर्शक

४) परिमाणवाचक

उत्तर-२) शुध्दशब्दयोगी 

-----------------------------

३०) 'डोंगरमाथ्यामागे सोनेरी किरणे पसरली होती' या वाक्यामध्ये शब्दयोगी अव्यय कोणता आहे ?

१) मागे

२) माथ

३) किरणे

४) पसरणे

उत्तर-१) मागे

-----------------------------

३१) शब्दाला शब्दयोगी अव्यय जोडल्यानंतरही सामान्यरुप न झाल्यास त्याला म्हणतात. 

१) विभक्ती प्रतिरुपक

२) प्रकारदर्शक 

३) क्रियापदरूप

४) शुद्धशब्दयोगी

उत्तर-४) शुद्धशब्दयोगी

-----------------------------

३२) 'त्यांच्या घरावर कौले आहेत' या वाक्यातील शब्दयोगी अव्यय ओळखा (मार्च- ०९)

१) घरा

२) कौल

३) वर

४) त्यांच्या

उत्तर-३) वर

-----------------------------

३३) 'नाचता नाचता तो अधूनमधून माझ्याकडे बघत होता.' शब्दयोगी शब्द ओळखा.

१) अधूनमधून

२) बघत

३) माझ्याकडे

४) नाचता

उत्तर-३) माझ्याकडे

-----------------------------

३४) विभक्ती प्रत्ययांऐवजी शब्दयोगी अव्यय वापरल्यास त्याला म्हणतात

१) विभक्ती प्रतिरुपक 

२) विकिरण

३) शब्दयोगी अव्ययांत 

४) यापैकी सर्व

उत्तर-१) विभक्ती प्रतिरुपक 

-----------------------------

३५) 'पक्षी झाडावर बसतो' या वाक्यातील शब्दयोगी अव्यय ओळखा (ऑगस्ट-१०)

१) पक्षी

२) झाडा

३) वर

४) बसतो

उत्तर-३) वर

-----------------------------

३६) 'अलीकडे, समोर, मागे, पुढे, खाली' - हे शब्द आहेत.

१) शब्दयोगी

२) क्रियाविशेषण अव्यय 

३) एक व दोन बरोबर 

४) यापैकी नाही

उत्तर-३) एक व दोन बरोबर 

-----------------------------

३७) शब्दयोगी अव्यय हे मूळचे

१) उभयान्वयी

२) केवलप्रयोगी 

३) विशेषण

४) क्रियाविशेषण अव्यय

उत्तर-४) क्रियाविशेषण अव्यय

-----------------------------

३८) खालील वाक्यातील शब्दयोगी अव्यय कोणते ? 'जाईच्या मांडवावर सूर्याची सोनेरी किरणे पसरली'

१) पसरली

२) सोनेरी

३) मांडवावर

४) सूर्याची

उत्तर-३) मांडवावर

-----------------------------

३९) खालील वाक्यातील शब्दयोगी अव्यय शोधा 'उन्हाच्या वेळी त्या झाडाखाली गुरेढोरे उभी राहतात. '४

१) उन्हाच्यावेळी

२) त्या

३) गुरेढोरे

४) झाडाखाली

उत्तर-४) झाडाखाली

-----------------------------

४०) शब्दयोगी अव्यय वाक्यात काय कार्य करतात ?

१) क्रियेबद्दल माहिती देतात

२) शब्दांचा संबंध जोडतात

३) वेळ दर्शवितात

४) काळ सुचवितात

उत्तर-२) शब्दांचा संबंध जोडतात

-----------------------------

४१) पुढील कोणत्या वाक्यात शब्दयोगी अव्यय आले आहे ते लिहा (नोव्हें-११)

१) मी पुस्तक वाचन केले

२) त्याने एक सुंदर कविता वाचली

३) पतंग वर जात होता

४) टेबलाखाली पेन पडता.

उत्तर-४) टेबलाखाली पेन पडता.

-----------------------------

४२) 'पावसामुळे तो एका झाडाखाली थांबला' शब्दाची जात सांगा.

१) उभयान्वयी अव्यय

२) केवलप्रयोगी 

३) शब्दयोगी

४) नाम

उत्तर-३) शब्दयोगी

-----------------------------

४३) सम, सारखा, सहित, समान, योग्य, विरुद्ध हे शब्दयोगी अव्यय (नोव्हें.-११) 

१) नामसाधित शब्दयोगी अव्यय आहेत. 

२) विशेषणसाधित शब्दयोगी अव्यय आहेत.

३) क्रिया दाखवून वाक्याचा अर्थपूरा करते.

४) नामाच्या ऐवजी येते.

उत्तर-२) विशेषणसाधित शब्दयोगी अव्यय आहेत.

-----------------------------

४४) 'उन्हाच्यावेळी त्या झाडाखाली गुरे, ढोरे उभी राहतात' वाक्यातील शब्दयोगी अव्यय शोधा.

१) उन्हाच्यावेळी 

२) त्या

३) झाडाखाली

४) गुरेढोरे

उत्तर-३) झाडाखाली

-----------------------------

४५) 'हेमाने दारापुढे ठिपक्यांची सुंदर रांगोळी काढली' या वाक्यातील अधोरेखित शब्दाचा अव्ययप्रकार

सांगा.

१) क्रियाविशेषण अव्यय 

२) शब्दयोगी अव्यय 

३) उभयान्वयी अव्यय

४) केवलप्रयोगी अव्यय

उत्तर-२) शब्दयोगी अव्यय 

-----------------------------

४६) आमच्या घरापुढेच सोमवारची मंडई असते - शब्दयोगी अव्यय ओळखा.

१) आमच्या

२) घरापुढेच

३) सोमवारची

४) मंडई असते.

उत्तर-२) घरापुढेच

-----------------------------

४७) कडे, मधे, प्रमाणे, पुर्वी, अंती, मुळे, विषयी, हे शब्दयोगी अव्यय आहेत

१) नामसाधित शब्दयोगी अव्यय

२) विशेषणसाधित शब्दयोगी अव्यय

३) धातुसाधित शब्दयोगी अव्यय

४) क्रियाविशेषणसाधित शब्दयोगी अव्यय

उत्तर-१) नामसाधित शब्दयोगी अव्यय

-----------------------------

४८) करीता, देखील, पावेतो, लागी, लागून हे शब्दयोगी  अव्यय .......... आहेत.

१) नामसाधित शब्दयोगी अव्यय

२) विशेषणसाधित शब्दयोगी अव्यय

३) धातुसाधित शब्दयोगी अव्यय

४) क्रियाविशेषण साधित शब्दयोगी अव्यय

उत्तर-३) धातुसाधित शब्दयोगी अव्यय

-----------------------------

४९) खालून, मागून, आतून, वरुन, जवळून, दुरुन, समोरुन इत्यादी शब्दयोगी अव्यय आहेत

१) नामसाधित शब्दयोगी अव्यय

२) विशेषणसाधित शब्दयोगी अव्यय.

३) धातुसाधित शब्दयोगी अव्यय

४) क्रियाविशेषणसाधित शब्दयोगी अव्यय.

उत्तर-४) क्रियाविशेषणसाधित शब्दयोगी अव्यय.

-----------------------------

५०) पर्यंत, विना, समक्ष, समीप, परोक्ष हे शब्दयोगी अव्यय आहेत.

१) नामसाधित शब्दयोगी अव्यय

२) संस्कृत शब्दसाधित शब्दयोगी अव्यय

३) धातुसाधित शब्दयोगी अव्यय

४) क्रियाविशेषणसाधित शब्दयोगी अव्यय

उत्तर-२) संस्कृत शब्दसाधित शब्दयोगी अव्यय

-----------------------------


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा