Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

बुधवार, २ ऑगस्ट, २०२३

मराठी व्याकरण सराव प्रश्न।। सर्वनाम

  सर्वनाम

-सराव प्रश्न------------------------------

१) सर्वनामांचे एकूण किती प्रकार पडतात.

अ) पाच

ब) आठ

क) सहा

ड) दोन

उत्तर-क) सहा

------------------------------

२) स्वत:चा या अर्थी वापरण्यात येणाऱ्या सर्वनामांना काय म्हणतात.

अ) प्रश्नार्थक सर्वनाम

क) पुरूषवाचक सर्वनाम

ब) आत्मवाचक सर्वनाम

ड) यापैकी नाही

उत्तर-ब) आत्मवाचक सर्वनाम

------------------------------

३) जो चढतो तोच पडतो.

अ) संबंधी सर्वनाम

ब) दर्शक सर्वनाम

क) प्रश्नार्थक सर्वनाम

ड) पुरूषवाचक सर्वनाम

उत्तर-अ) संबंधी सर्वनाम

------------------------------

४) आपण खेळायला जाऊ.

अ) आत्मवाचक सर्वनाम

ब) द्वितीय पुरूषवाचक सर्वनाम

ड) दर्शक सर्वनाम

क) प्रथम पुरूषवाचक सर्वनाम

उत्तर-क) प्रथम पुरूषवाचक सर्वनाम

------------------------------

५) तो आपणहून माझ्याकडे आला.

अ) आत्मवाचक सर्वनाम

ब) दर्शक सर्वनाम

क) द्वितीय पुरूषवाचक सर्वनाम

ड) अनिश्चित सर्वनाम

उत्तर-अ) आत्मवाचक सर्वनाम

------------------------------

६) हा मुलगा हुशार आहे.

अ) पुरूषवाचक सर्वनाम

ब) दर्शक सर्वनाम

क) संबंधी सर्वनाम

ड) निश्चित सर्वनाम

उत्तर-ब) दर्शक सर्वनाम

------------------------------

७) कोण ही गर्दी ! (स्कॉलरशिप - २००४)

अ) धातुसाधित नाम 

ब) संबंधी सर्वनाम 

क) सामान्य सर्वनाम 

ड) प्रश्नार्थक नाम

उत्तर-क) सामान्य सर्वनाम 

------------------------------

८)खालीलपैकी संबंधी सर्वनाम ओळखा.

अ) मी

ब) जो

क) हा

ड) आपण

उत्तर-ब) जो

------------------------------

९) खालीलपैकी कोणत्या वाक्यात द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम वापरले आहे.

अ) आपण आता यावे

ब) हा कच्चा पेरू आहे

क) आपण आता जाऊ

ड) आपण हुशार आहोत.

उत्तर-अ) आपण आता यावे

------------------------------

१०) खालीलपैकी निश्चित आत्मवाचक सर्वनाम कोणते ?

अ) आम्ही

ब) ते

क) आपण

ड) निज

उत्तर-ड) निज

------------------------------

११) गट अधोरेखित शब्दाची जात ओळखा.

'ही मुलगी चलाख आहे' सर्वनामाचा प्रकार ओळखा.

अ) संबंधी

ब) दर्शक

क) सार्वनामिक विशेषण 

ड) प्रश्नार्थक

उत्तर-क) सार्वनामिक विशेषण 

------------------------------

१२) ज्याने हे भांडण उकरले तो माघार घेईल.

अ) दर्शक

ब) संबंधी

क) आत्मवाचक

ड) पुरूषवाचक 

उत्तर-ब) संबंधी

------------------------------

१३) एकूण मूळ सर्वनामे किती आहेत.

अ) नऊ

ब) चार

क) पाच

ड) तेरा

उत्तर-अ) नऊ

------------------------------

१४) पुढील अधोरेखित शब्दांतील सर्वनामाचा प्रकार ओळखा.

उद्या कोण येणार आहे ?

अ) प्रश्नार्थक सर्वनाम

ब) दर्शक सर्वनाम

क) प्रथम पुरूषवाचक

ड) द्वितीय पुरुषवाचक

उत्तर-अ) प्रश्नार्थक सर्वनाम

------------------------------

१५) आपण कॉलेजात जाऊ सर्वनाम ओळखा

अ) दर्शक सर्वनाम

ब) प्रथमपुरूषवाचक सर्वनाम

क) तृतीय पुरूषवाचक

ड) अनिश्चित सर्वनाम

उत्तर-ब) प्रथमपुरूषवाचक सर्वनाम

------------------------------

१६) तुम्ही रोज आमच्याकडे याल का? सर्वनाम ओळखा

अ) दर्शक सर्वनाम

ब) संबंधीत सर्वनाम

क) आत्मवाचक सर्वनाम

ड) पुरूषवाचक सर्वनाम

उत्तर-ड) पुरूषवाचक सर्वनाम

------------------------------

१७) 'आम्ही' या सर्वनामाचा प्रकार सांगा ? (ऑक्टोबर - १०)

१) दर्शक सर्वनाम

२) संबंधी सर्वनाम

३) पुरूषवाचक सर्वनाम 

४) सामान्यनाम 

उत्तर-३) पुरूषवाचक सर्वनाम 

------------------------------

१८) शब्दाची जात बदलून वाक्यरचना करा 'त्याच्या डोळयात पाणी आले' (ऑक्टो. १०)

१) त्यांच्या डोळयात पाणी आले

२) त्यांच्या डोळयातून पाणी वाहते

३) त्याचे डोळे पाणावले

४) त्यांच्या डोळयांना धारा लागतात

उत्तर-३) त्याचे डोळे पाणावले

------------------------------

१९) कोणी कोणास रडवू नये.

अ) प्रश्नार्थक सर्वनाम

ब) पुरूषवाचक सर्वनाम

क) संबंधी सर्वनाम

ड) अनिश्चित सर्वनाम

उत्तर-ड) अनिश्चित सर्वनाम

------------------------------

२०) तो स्वत: गाडी चालवित होता.

अ) संबंधी सर्वनाम

ब) प्रथम पुरूष वाचक सर्वनाम

क) आत्मवाचक सर्वनाम

ड) दर्शक सर्वनाम

उत्तर-क) आत्मवाचक सर्वनाम

------------------------------

२१) 'गंगा ही हिंदूची पवित्र नदी आहे' या वाक्यातील सर्वनाम प्रकार ओळखा. (डिसेंबर ०४) 

१) आत्मवाचक सर्वनाम 

२) दर्शक सर्वनाम 

३) पुरूषवाचक

४) संबंधी सर्वनाम

उत्तर-२) दर्शक सर्वनाम 

------------------------------

२२) 'शिवाजीला संभाजी म्हणून एक पुत्र होता' या वाक्यातील 'म्हणून' हे काय आहे? (डिसेंबर ९८)

१) सर्वनाम

२) दर्शक सर्वनाम

३) विशेषण

४) नाम

उत्तर-२) दर्शक सर्वनाम

------------------------------

२३) हा बघा शाम येतोय.

अ) दर्शक सर्वनाम

ब) संबंधी सर्वनाम

क) आत्मवाचक सर्वनाम 

ड) पुरूषवाचक सर्वनाम

उत्तर-अ) दर्शक सर्वनाम

------------------------------

२४) जो जे वांछील तो ते लाभो.

अ) प्रश्नार्थक सर्वनाम

ब) अनिश्चित सर्वनाम

क) संबंधी सर्वनाम 

ड) दर्शक सर्वनाम

उत्तर-क) संबंधी सर्वनाम 

------------------------------

२५) पुढीलपैकी कोणते सर्वनाम लिंगभेदाने बदलत नाही ?

१) तो

२) हा

३) मी

४) जो

उत्तर-३) मी

------------------------------

२६) लिंगानुसार बदलणारी सर्वनामे खालीलपैकी कोणती ?

अ) जो, जी, जे

ब) तू, हा, की

क) तो,हा, जो

ड) हा, हे,ही क

उत्तर-क) तो,हा, जो

------------------------------

२७) सर्वनाम म्हणजे .........

१) नामाचे गुणविशेष सांगणारा शब्द .

२) सृष्टीतील व्यक्ती, वस्तु इ बोध करणारा शब्द .

३) नामाऐवजी येणारा शब्द.

४) कोणतीही क्रिया वा कृती दर्शविणारा विकारी शब्द.

उत्तर-३) नामाऐवजी येणारा शब्द.

------------------------------

२८) जो येईल तो पाहील. (प्रकार ओळखा )

अ) आत्मवाचक सर्वनाम 

ब) दर्शक सर्वनाम

क) पुरूषवाचक सर्वनाम 

ड) संबंधी सर्वनाम

उत्तर-ड) संबंधी सर्वनाम

------------------------------

२९) खिल्लारे निज बाळांसह बांगडली.

अ) आत्मवाचक सर्वन

ब) दर्शक सर्वनाम

क) सामान्य सर्वनाम 

ड) प्रश्नार्थक सर्वनाम

उत्तर-ब) दर्शक सर्वनाम

------------------------------

३०) 'स्वत:' हे सर्वनाम कोणत्या प्रकारचे आहे ? (डिसेंबर - ०५)

१) संबंधवाचक

२) आत्मवाचक

३) पुरूषवाचक

४) तटस्थ

उत्तर-२) आत्मवाचक

------------------------------

३१) हा मुलगा खूप हुशार आहे.

अ) प्रश्नार्थक सर्वनाम

ब) दर्शक सर्वनाम

क) पुरूषवाचक सर्वनाम 

ड) आत्मवाचक सर्वनाम

उत्तर-ब) दर्शक सर्वनाम

------------------------------

३२) खालीलपैकी कोणते विधान अचूक आहे ? (डिसेंबर - ०४)

१) 'मी, तू, तो आणि हा' ही सर्वसामान्य नामे होत.

२) 'मी, तू, तो आणि हा' ही सर्वनाम नव्हेत.

३) 'मी, तू, तो आणि हा' ही सर्वनामे वचनानुसार बदलत नाहीत.

४) 'मी, तू, तो आणि हा' ही नामे वचनानुसार बदलतात.

------------------------------

उत्तर-४) 'मी, तू, तो आणि हा' ही नामे वचनानुसार बदलतात.


३३) 'आपण' या सर्वनामाचा अर्थ जेव्हा स्वतः असा होतो, तेव्हा ते कोणते सर्वनाम असते.

अ) दर्शक सर्वनाम

ब) अनिश्चित सर्वनाम

क) पुरुषवाचक सर्वनाम

ड) आत्मवाचक सर्वनाम

उत्तर-ड) आत्मवाचक सर्वनाम

------------------------------

३४) 'जो प्रयत्न करील तो यशस्वी होईल' (मे-०८)

वरील वाक्यातील सर्वनामाचा प्रकार ओळखा.

१) दर्शक सर्वनाम

३) आत्मवाचक सर्वनाम

२) पुरूषवाचक सर्वनाम

४) संबंधी सर्वनाम

उत्तर-४) संबंधी सर्वनाम

------------------------------

३५) पुढील शब्दाची जात ओळखा - 'मी'.

अ) सामान्य सर्वनाम

ब) आत्मवाचक सर्वनाम

क) दर्शक सर्वनाम

ड) प्रथम पुरूषवाचक सर्वनाम

उत्तर-ड) प्रथम पुरूषवाचक सर्वनाम

------------------------------

३६) शब्दप्रकार (शब्दजाती) ओळखा- 'आपण' (डिसेंबर - ०५)

१) नाम

२) सामान्यनाम

३) सर्वनाम 

४) जाबवाचक नाम

उत्तर-३) सर्वनाम 

------------------------------

३७) नऊ सर्वनामापैकी फक्त ...... .... सर्वनामे वचन भवानुसार

अ) चार

ब) तीन

क) पाच

ड) दोन

उत्तर-क) पाच

------------------------------

३८) खालीलपैकी प्रश्नार्थक सर्वनाम ओळखा.

अ) जो आवडे सर्वांना तोचि आवडे देवाला..

ब) हा मुलगा खुशाल आहे.

क) तुला काय पाहिजे

ड) हल्ली कोणी कोणाला विचारत नाही

उत्तर-क) तुला काय पाहिजे

------------------------------

३९) गर्जेल तो करील काय? या वाक्याचे संबंधी सर्वनाम ओळखा (डिसेंबर - ९८)

१ ) गर्जेल

२) तो

३) जो

४) काय

उत्तर-३) जो

------------------------------

४०) उद्या कोण येणार नाही ?

१) संबंधी सर्वनाम

२) प्रश्नार्थक सर्वनाम

३) दर्शक सर्वनाम

४) प्रथम पुरूषवाचक सर्वनाम

उत्तर-२) प्रश्नार्थक सर्वनाम

------------------------------

४१) पुढील वाक्यातील सर्वनाम ओळखा - 

आपण मोठे हुशार आहोत.

अ) आहोत

ब) मोठे

क) हुशार

ड) आपण

उत्तर-ड) आपण

------------------------------

४२) जवळची किंवा दूरची वस्तू दाखविण्यासाठी कोणत्या सर्वनामाचा वापर करतात ? 

१) पुरूषवाचक

२) संबंधी

३) आत्मवाचक 

४) दर्शक

उत्तर-४) दर्शक

------------------------------

४३) प्रश्न विचारण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सर्वनामांना काय म्हणतात ?

अ) संबंधी सर्वनाम 

ब) प्रश्नार्थक सर्वनाम 

क) दर्शक सर्वनाम 

ड) आत्मवाचक सर्वनाम 

उत्तर-ब) प्रश्नार्थक सर्वनाम 

------------------------------

४४) खालील एक सर्वनाम लिंग-वचन भेदानुसार बदलत नाही ते कोणते ? 

१) मी

२) आम्ही

३) जो

४) कोण

उत्तर-.४) कोण

------------------------------

४५) वाक्यात नामाच्या ऐवजी येणाऱ्या शब्दाला काय म्हणतात ?

१) विशेषनाम

२) संबंधी

३) सर्वनाम 

४) भाववाचक नाम 

उत्तर-३) सर्वनाम 

------------------------------

४६) सामान्य सर्वनामांना असे देखील म्हणतात ?

अ) अनिश्चित सर्वनाम

क) दर्शक सर्वनाम

ब) गणनावाचक सर्वनाम

ड) प्रश्नार्थक सर्वनाम

उत्तर-अ) अनिश्चित सर्वनाम

------------------------------

४७) पुढील वाक्यातील सर्वनामाचा प्रकार ओळखा? “कसे सांगू तुला" ? (जानेवारी-९६)

१) प्रश्नार्थक सर्वनाम

३) आत्मवाचक सर्वनाम

२) संबंधी सर्वनाम

४) पुरूषवाचक सर्वनाम

उत्तर-१) प्रश्नार्थक सर्वनाम

------------------------------

४८) खालीलपैकी हे सर्वनाम पुरूषवाचक व आत्मवाचक या दोन्ही प्रकारात दिसून येते ?

अ) मी

ब) कोणी

क) तुम्ही

ड) आपण

उत्तर-ड) आपण

------------------------------

४९) पुढील वाक्यातील सर्वनाम कोणत्या प्रकारचे असल्याचे सांगता येईल ? "हा माझा वर्गबंधू आहे"

१) पुरूषवाचक सर्वनाम

२) संबंधी सर्वनाम

३) सामान्य सर्वनाम

४) प्रश्नार्थक सर्वनाम

उत्तर-२) संबंधी सर्वनाम

------------------------------

५०) खालीलपैकी कोणत्या वाक्यात द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम वापरले आहे?

अ) आपण आला आम्हाला आनंद झाला

ब) तू स्वतः कष्ट करत जा

क) कोणी कोणास काय म्हणावे

ड) ज्याने मारले त्याला विचारा

उत्तर-अ) आपण आला आम्हाला आनंद झाला

------------------------------

५१) मराठी लिंगानुसार बदलणारी सर्वनामे किती ? (मे०८)

१) दोन

२) चार

३) तीन

४) पाच

उत्तर-३) तीन

------------------------------

५२) खालीलपैकी सामान्य / अनिश्चित सर्वनामाचे वाक्य कोणते ?

अ) माझ्याकडे या

ब) आपण यांना ओळखता का ?

क) जो ज़े मागेल त्याला मिळेल

ड) कोण ही गर्दी !

उत्तर-ड) कोण ही गर्दी !

------------------------------

५३) चांगला मुलगा परीक्षेत पास होतो. या वाक्यातील

१) अधिविशेषण

२) विधिविशेषण

३) सार्वनामिक विशेषण 

४) उत्तर विशेषण

उत्तर-१) अधिविशेषण

------------------------------

५४) खालीलपैकी प्रश्नार्थक सर्वनामाचे वाक्य कोणते ?

विशेषणाचा प्रकार ओळखा (सप्टेंबर - ११) 

अ) दारात कोण आहे रे?

क) आपण आत यावे

ब) आपण आता खेळू या

ड) कोणी यावे, कोणी जावे

उत्तर-अ) दारात कोण आहे रे?

------------------------------

५५) 'स्वतः' केल्याशिवाय कोणतीही गोष्ट नीट होत नाही- या वाक्यातील सर्वनामाचा प्रकार कोणता ?(नोव्हे. ११)

१) संबंधी सर्वनाम

२) आत्मवाचक सर्वनाम

३) दर्शक सर्वनाम

४) सामान्य सर्वनाम

उत्तर-२) आत्मवाचक सर्वनाम

------------------------------

५६) पुढील शब्दांतील सर्वनाम ओळखावे?

अ) राजा

ब) शिरीष

क) हा

ड) माणूस

उत्तर-क) हा

------------------------------

५७) 'कोण, काय, आपण, स्वत:' - यांची रूपे (नोव्हेंबर- ११)

१) लिंगानुसार बदलणारी असतात

२) वचनभेदानुसार बदलतात

३) दोन्ही वचनात सारखी राहतात

४) नामाच्या ऐवजी येतो.

उत्तर-३) दोन्ही वचनात सारखी राहतात

------------------------------

५८) ‘ज्याला' या शब्दाच्या सर्वनामाचा प्रकार कोणता

१) प्रश्नार्थक सर्वनाम

२) पुरूषवाचक सर्वनाम

३) संबंधी सर्वनाम

४) दर्शक सर्वनाम

उत्तर-३) संबंधी सर्वनाम

------------------------------

५९) कसे सांगू तुला ? (जानेवारी-९६)

१) संबंधी सर्वनाम

२) प्रश्नार्थक सर्वनाम

३) आत्मवाचक सर्वनाम

४) दर्शक सर्वनाम

उत्तर-२) प्रश्नार्थक सर्वनाम

------------------------------

६०) शब्दाची जात बदलून वाक्यरचना करा. 'त्याच्या डोळयात पाणी आले' (ऑक्टो- १०)

१) त्याच्या डोळयातून पाणी वाहते

२) त्याच्या डोळयातून पाण्याच्या धारा वाहतात

३) त्याचे डोळे पाणावले

४) त्याचे डोळे ओले झाले

उत्तर-३) त्याचे डोळे पाणावले

------------------------------

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा