Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

गुरुवार, ३ ऑगस्ट, २०२३

मराठी व्याकरण ।। विशेषण

     मराठी व्याकरण  विशेषण सराव प्रश्न


०१) विशेष्याच्या पूर्वी येणाऱ्या विशेषणाला काय म्हणतात ?

अ) धातूसाधित विशेषण

ब) विधिविशेषण 

क) अधिविशेषण 

ड) सार्वनामिक विशेषण

उत्तर-क) अधिविशेषण 

--------------------------

०२) माझ्या भावाचे कापड दुकान आहे.

अ) धातूसाधित विशेषण

ब) नामसाधित विशेषणे

क) सार्वनामिक विशेषणे

ड) गुणविशेषणे

उत्तर-ब) नामसाधित विशेषणे

--------------------------

०३) आम्ही साती बहिणी मामाकडे राहतो.

अ) पृथक्कवाचक

ब) क्रमवाचक 

क) विधिविशेषण 

ड) साकल्यवाचक

उत्तर-ड) साकल्यवाचक

--------------------------

०४) पिकलेली बोरे गोड असतात.

अ) सर्वनामसाधित विशेषणे

ब) धातूसाधित विशेषण

क) अव्ययसाधित विशेषण

ड) विधिविशेषणे

उत्तर-ब) धातूसाधित विशेषण

--------------------------

०५) सुषमा चांगली धावते.

अ) क्रियाविशेषण

ब) अव्ययसाधित विशेषण

क) गणनवाचक

ड) क्रमवाचक

उत्तर-अ) क्रियाविशेषण

--------------------------

०६) हरणांचा पाचपाचांचा कळप धावत होता. या वाक्यातील संख्याविशेषणाचा प्रकार कोणता ? 

अ) गणनावाचक

ब) आवृत्तीवाचक 

क) पृथक्कत्ववाचक 

ड) क्रमवाचक

उत्तर-क) पृथक्कत्ववाचक 

--------------------------

०७) बिकट वाट वहिवाट नसावी.

अ) धातूसाधित विशेषण

ब) अव्ययसाधित विशेषण

क) सार्वनामिक विशेषणे

ड) सार्वनामिक

उत्तर-ड) सार्वनामिक

--------------------------

०८) खालचा मजला मोठा आहे..

अ) नामसाधित विशेषणे

ब) अव्ययसाधित विशेषण

क) धातूसाधित

ड) गुणविशेषणे

उत्तर-ब) अव्ययसाधित विशेषण

--------------------------

०९) शहाणा मुलगा शांत असतो.

अ) नामसाधित विशेषणे

ब) नामसाधित विशेषणे

क) सार्वनामिक विशेषणे

ड) गुणविशेषणे

उत्तर-ड) गुणविशेषणे

--------------------------

१०) खालीलपैकी 'आवृत्ती वाचक' संख्या विशेषणाचे उदाहरण कोणते ?

अ) चौपदरी रस्ता

ब) लाकडी खेळणी 

क) आपले घर 

ड) एकेक पथ

उत्तर-अ) चौपदरी रस्ता

--------------------------

११) खालीलपैकी अनिश्चित संख्या विशेषणाचे उदाहरण कोणते ?

अ) सप्ततारा

ब) दाही दिशा

क) काही मुले

(ड) बारावे वर्ष

उत्तर-क) काही मुले

--------------------------

१२) खालीलपैकी सार्वनामिक विशेषण कोणते?

अ) हे पुस्तक

ब) हसरी मुले

क) सर्व मुले

ड) कडू कारले

उत्तर-अ) हे पुस्तक

१३) विशेषणाचे लिंग व वचन कशावर अवलंबून असते.

अ) विशेषणावर

ब) विशेष्यावर

क) सर्वनामावर

ड) विशेषण व विशेष्यावर

उत्तर-ब) विशेष्यावर

--------------------------

१४) तिला पैठणी शोभून दिसते- विशेषणाचा प्रकार सांगा?

अ) नामसाधित विशेषण

ब) धातुसाधित विशेषणे

क) सार्वनामिक विशेषणे

ड) अव्ययसाधित विशेषण

उत्तर-अ) नामसाधित विशेषण

--------------------------

१५) खुलताबादच्या भद्रामोरातीला पुष्कळ लोक जातात.

अ) आवृत्तीवाचक

ब) अनिश्चित

क) क्रमवाचक

ड) गणनावाचक

उत्तर-ब) अनिश्चित

--------------------------

१६) सर्व मुलांचे पाचपाचचे गट करा.

अ) क्रमवाचक

ब) आवृत्तीवाचक

क) पृथक्कत्ववाचक

ड) अनिश्चित

उत्तर-क) पृथक्कत्ववाचक

--------------------------

१७) जगनशेठचा व्याजदर चारपट आहे.

अ) क्रमवाचक

ब) गणना वाचक

क) पृथक्कत्ववाचक

ड) आवृत्तीवाचक

उत्तर-ड) आवृत्तीवाचक

--------------------------

१८) सार्वनामिक विशेषण ओळखा?

अ) सर्व फुले

ब) चौपट फुले

क) सुंदर फुले

ड) ती फुले

उत्तर-ड) ती फुले

--------------------------

१९) धातुसाधित विशेषण ओळखा?

अ) पडकी भिंत

ब) उंच भिंत

क) चौथी भिंत

ड) पुढची भिंत

उत्तर-अ) पडकी भिंत

--------------------------

२०) गणनावाचक संख्या विशेषण ओळखा?

अ) काही तास

ब) अर्धा तास

क) मागील तास

ड) पहिला तास

उत्तर-ब) अर्धा तास

--------------------------

२१) नामाबद्दल विशेष माहिती सांगून नामाची व्याप्ती मर्यादीत करणाऱ्या

अ) क्रियापद

ब) सर्वनाम

क) विशेषण

ड) नाम

उत्तर-क) विशेषण

--------------------------

२२) ज्या नामाबद्दल विशेषण विशेष माहिती देते त्यास काय म्हणतात ?

अ) क्रियाविशेषण

ब) विशेष्य

क) गुणविशेषण

ड) सर्वनाम

उत्तर-ब) विशेष्य

--------------------------

२३) विशेषणाचे एकूण किती प्रकार पडतात?

अ) सहा

ब) चार

क) पाच

ड) नऊ

उत्तर-अ) सहा

--------------------------

२४) नामाची संख्या व्यक्त करणाऱ्या विशेषणाला

म्हणतात ?

अ) गुणविशेषण

क) नामसाधित विशेषण

ब) क्रियावाचक विशेषण

ड) संख्यावाचक विशेषण

उत्तर-ड) संख्यावाचक विशेषण

--------------------------

२५) संख्यावाचक विशेषणाचे एकूण किती प्रकार पडतात ?

अ) पाच

ब) दोन

क) तीन

ड) सहा

उत्तर-ड) सहा

--------------------------

२६) मी आज पावभाजी खाल्ली.

अ) सर्वनामिक विशेषण

ब) नामसाधित विशेषण

क) धातूसाधित विशेषण

ड) यापैकी नाही

उत्तर-ड) यापैकी नाही

--------------------------

२७) आमची आरती चांगली झाली.

अ) संख्याविशेषण

ब) उत्तरविशेषण

क) धातूसाधित विशेषण

ड) अव्यय साधित विशेषण

उत्तर-ब) उत्तरविशेषण

--------------------------

२८) तिला कोल्हापूरी चप्पल छान दिसते.

अ) नामसाधित विशेषण

ब)संख्यावाचक विशेषण

क) क्रमवाचक विशेषण

ड) अनिश्चित विशेषण

उत्तर-अ) नामसाधित विशेषण

--------------------------

२९) त्याला सर्व गोष्टी माहित असतात.

अ) अव्यय साधित विशेषण

ब)संख्यावाचक विशेषण

क) अनिश्चित विशेषण

ड) पृथवाचक विशेषण

उत्तर-क) अनिश्चित विशेषण

--------------------------

ब) अव्ययसाधित विशेषण

३०) खालीलपैकी क्रमवाचक संख्या विशेषणाचे उदा कोणते ?

अ) पाच पट

ब) चारचारचा गट

क) पहिला तास

ड) काही माणसे

उत्तर-क) पहिला तास

--------------------------

३१) खालीलपैकी आवृत्ती वाचक 'विशेषणाचे' उदाहरण कोणते ?

अ) एकेक फेरी

ब) इतर वस्तु

क) पाव किलो

ड) व्दिगुणीत आनंद

उत्तर-ड) व्दिगुणीत आनंद

--------------------------

३२) खालीलपैकी पृथक्करणवाचक विशेषणाचे उदाहरण कोणते ?

अ) एक बैल

ब) हजार हजार झाडे 

क) दोन्ही भाऊ

ड) पाव हिस्सा

उत्तर-ब) हजार हजार झाडे 

--------------------------

३३) खालीलपैकी अपूर्णांकसूचक संख्याविशेषणाचे उदाहरण कोणते ?

अ) पाऊशेर गहू

ब) दुप्पट नफा

क) थोडी फुले

ड) उडती पाखरे

उत्तर-अ) पाऊशेर गहू

--------------------------

३४) खालील पैकी अनिश्चित संख्या विशेषणाचे उदाहरण कोणते ?

अ) दुसरा प्रहर

ब) अष्टविनायक

क) सकलचराचर

ड) सप्तसुर

उत्तर-क) सकलचराचर

--------------------------

३५) खालीलपैकी धातुसाधीत विशेषणाचे उदाहरण कोणते ?

अ) मागील बाग

ब) पेटती मशाल

क) इतर बाजू

ड) बनारसी साडी

उत्तर-ब) पेटती मशाल

--------------------------

३६) श्रीमंत माणसाना गर्व असतो या वाक्यातील

विशेषणाचे नाम करा

१) श्रीमंत माणसांना गर्व असतो

२) श्रीमंत माणसे गर्विष्ठ असतात

३) माणसांना गर्व असतो

४) यापैकी नाही

उत्तर-४) यापैकी नाही

--------------------------

३७) 'हा मुलगा हुशार आहे' या वाक्यातील विशेषणाचे सर्वनाम करा. (जाने-९६)

१) हा मुलगा हुशार आहे

२) हा हुशार मुलगा आहे

३) हुशार हा मुलगा आहे

४) मुलगा हा हुशार

उत्तर-२) हा हुशार मुलगा आहे

--------------------------

३९) 'पन्नास' या शब्दांची जात सांगा? (जाने-९६)

१) सर्वनाम

२) विशेषण

३) क्रियापद

४) क्रियाविशेषण

उत्तर-२) विशेषण

--------------------------

३८) 'खेडे' या नामा पासून बनवलेले विशेषण खालीलपैकी कोणते? (जाने -९६)

१) खेडी

२) खेडेकरी

३) खेडेवाले

४) खेडवळ

उत्तर-४) खेडवळ

--------------------------

४०) 'प्रथम' हे कोणत्या प्रकारचे विशेषण आहे?

१) सर्वनाम

२) क्रमवाचक

३) क्रियापद

४) आवृत्तीवाचक

उत्तर-२) क्रमवाचक

--------------------------

४१) पुढील वाक्यातील अधोरेखित शब्दाचा प्रकार सांगा ?

अलीकडे वाहती नदी दिसते कुठे? (मे-०८)

१) धातुसाधित विशेषण

२) नामसाधित विशेषण

३) संख्याविशेषण

४) धातुसाधित नाम

उत्तर-२) नामसाधित विशेषण

--------------------------

४२) खालील पैकी कोणता शब्द गुणविशेषण नाही ?

१) लहान

२) शंभर

३) चांगला

४) हुशार

उत्तर-२) शंभर

--------------------------

४३) 'हिरवीगार' या शब्दाची जात कोणती ओळखा ? (फेब्रु-९७)

१) नाम

२) विशेषण

३) क्रियाविशेषण

४) शब्दयोगी अव्यय

उत्तर-२) विशेषण

--------------------------

४४) नामाची व्याप्ती मर्यादीत करणाऱ्या शब्दाच्या जातीस कोणते नाव आहे? (फेब्रु-९७)

१) विशेषनाम

२) भाव वाचकनाम 

३) विशेषण

४) सर्वनाम

उत्तर-३) विशेषण

--------------------------

४५) 'द्विगुणित' हे संख्यावाचक विशेषणाच्या कोणत्या प्रकारात येते (डिसें-९८)

१) गणनावाचक

२) आवृत्तीवाचक

३) क्रमवाचक

४) साकल्यवाचक

उत्तर-२) आवृत्तीवाचक

--------------------------

४६) ही गाडी माझी आहे- विशेषण ओळखा?

१) सार्वनामिक

२) गणनावाचक

३) क्रमवाचक

४) नामसाधित

उत्तर-१) सार्वनामिक

--------------------------

४७) खारट शब्दाची जात कोणती? (जाने-९६)

१) सर्वनाम

२) क्रियापद

३) विशेषण

४) नाम

उत्तर-३) विशेषण

--------------------------

४८) खालील चार शब्दांपैकी विशेषण नसलेला शब्द ओळखा

१) मन

२) सुदृढ

३) निरोगी

४) आरोग्य संपन्न

उत्तर-१) मन

--------------------------

४९) 'काही पक्षी उडू शकतात' या वाक्यातील अधोरेखित विशेषणाचा उपप्रकार सांगा ? (डिसें-९८)

१) संख्यावाचक विशेषण

२) काव्यवाचक विशेषण

३) अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण

४) सार्वनामीक विशेषण

उत्तर-३) अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण

--------------------------

५०) तोंडाळ बाई निघून गेली- विशेषण ओळखा?

१) गुणविशेषण

२) संख्याविशेषण

३) सर्वनामसाधित

४) नामसाधित

उत्तर-४) नामसाधित

--------------------------

५१) रस्त्याच्या बाजूने काही मुले चालली होती- विशेषण ओळखा.

१) गणनवाचक

२) संख्यावाचक

३) पृथ्थकवाचक

४) अनिश्चितवाचक

उत्तर-४) अनिश्चितवाचक

--------------------------

५२) 'बोलका पोपट उडून गेला' या वाक्यरचनेतील बोलका हे कोणत्या प्रकारचे विशेषण असल्याचे |

सांगता येईल? (डिसें-९८)

१) धातुसाधित विशेषण

२) गुणविशेषण

३) अनिश्चित विशेषण

४) समुच्चयबोधक विशेषण

उत्तर-१) धातुसाधित विशेषण

--------------------------

५३) खालीलपैकी कोणता शब्द विशेषण नाही (मार्च- ०९)

१) निस्तेज

२) निर्धास्त

३) निरोप

४) निराश

उत्तर-३) निरोप

--------------------------

५४) मुलांनी एकएक करून वर्गात शिरावे - विशेषण ओळखा ?

१) आवृत्तीवाचक

२) पृथक्करणवाचक

३) गणनावाचक

४) साकल्यवाचक

उत्तर-२) पृथक्करणवाचक

--------------------------

५५) 'तो घोडा शर्यतीत पहिला आला' या वाक्यातील सार्वनामिक विशेषण ओळखा ? (मे-०९) 

१) घोडा

२) तो

३) पहिला

४) आला

उत्तर-२) तो

--------------------------

५६) नोकरी लागल्यावर आईला नऊवारी साडी घेईन. यातील विशेषण शब्द ओळखा.

१) नोकरी

२) साडी

३) आई

४) नऊवारी

उत्तर-४) नऊवारी

--------------------------

५७) खालीलपैकी कोणता शब्द विशेषण नाही. (ऑक्टो- १०)

१) गोड

२) कडू

३) दहा

४) मी

उत्तर-४) मी

--------------------------

५८) हिरव्या हिरव्या शालूने सह्याद्री नटला आहे. यातील विशेषण प्रकार सांगा ?

१) नामसाधित

२) गुणविशेषण 

३) धातूसाधित

४) संख्याविशेषण

उत्तर-२) गुणविशेषण 

--------------------------

५९) 'फिकट हिरव्या पिवळया रंगाची साडी' या वाक्यात कोणती शब्दजात अधिक प्रमाणात उपयोगात

आणली आहे? (ऑक्टो-१०)

१) नाम

२) सर्वनाम

३) क्रियापद

४) विशेषण

उत्तर-४) विशेषण

--------------------------

६०) ह्या बन्याला राजकारण समजत नाही. यातील विशेषण ओळखा.

१) सार्वनामिक

२) धातूसाधित

३) पृथ्थकरणवाचक

४) संख्याविशेषण

उत्तर-१) सार्वनामिक

--------------------------

६१) खालील वाक्यातील 'संबंधी विशेषण'कोणते आहे?

१) मुलगा

२) जो

३) खेळत

४) होता

उत्तर-२) जो

--------------------------

६२) जो गर्जेल तो पडेल काय- यातील अनुसंबंधी विशेषण ओळखा.

१) जो

२) तो

३) पडेल

४) गर्जेल

उत्तर-२) तो

--------------------------

६३) विशेषणाचा प्रकार ओळखा 'काळा घोडा' (ऑक्टो-१०)

१) संख्यावाचक

२) गुणवाचक

३) आवृत्तीवाचक

४) संबंधी विशेषण

उत्तर-२) गुणवाचक

--------------------------

६४) घाऱ्या डोळयाचे लोक मला आवडत नाहीत -विशेषण सांगा ?

१) गुणविशेषण

२) संख्याविशेषण 

३) आवृत्तीवाचक

४) संबंधी विशेषण

उत्तर-१) गुणविशेषण

--------------------------

६५) 'दुसरा' हे खालीलपैकी कोणत्या प्रकारचे संख्या विशेषण आहे? (डिसें-९८)

१) गणवाचक

२) आवृत्तीवाचक

३) क्रमवाचक

४) संबंधी विशेषण

उत्तर-३) क्रमवाचक

--------------------------

६६) खालीलपैकी कोणता शब्द विशेषण नाही.

१) स्वच्छता

२) शंभर

३) सुंदर

४) वाईट

उत्तर-१) स्वच्छता

--------------------------

६७) 'तो प्रसंग अतिशय कठीण होता. ' विशेषण ओळखा.

१) गुणविशेषण

२) दर्शक विशेषण 

३) संख्याविशेषण

४) धातूसाधित विशेषण

उत्तर-२) दर्शक विशेषण 

--------------------------

६८) 'राजू खूप मेहनती आहे' विशेषण असणारा शब्द कोणता ?

१) राजू

२) खूप

३) आहे

४) मेहनती

उत्तर-४) मेहनती

--------------------------

६९) कर्करोग झालेल्यांना खारट पदार्थ चालत नाहीत. विशेषणाचा प्रकार ओळखा ?

१) गुणविशेषण

२) संख्याविशेषण

३) धातूसाधित विशेषण

४) आवृत्तीवाचक

उत्तर-१) गुणविशेषण

--------------------------

७०) 'शहर' या नामापासून बनलेले विशेषण सांगा ?

१) शहरी

२) शाहीर

३) शहरनामा

४) शहरवाले

उत्तर-१) शहरी

--------------------------

७१) आता भारतात थोडेच वाघ शिल्लक राहिले आहेत.

१) पृथक्करणवाचक

२) अनिश्चित

३) आवृत्तीवाचक

४) काव्यवाचक

उत्तर-२) अनिश्चित

--------------------------

७२) 'लंगडा' या विशेषणाचा साधित धातू कोणता ? (डिसें-९८)

१) लंगडण

२) लांगड

३) लंगड

४) लंगडू

उत्तर-३) लंगड

--------------------------

७३) 'हिरवी गार' या शब्दाची जात ओळखा ? (फेब्रु-९७)

१) नाम

२) विशेषण

३) क्रियाविशेषण

४) शब्दयोगी

उत्तर-२) विशेषण

--------------------------

७४) रस्त्याच्या बाजूने काही मुले चालली होती. (डिसें-११)

१) गणनावाचक

२) क्रमवाचवक

३) पृथकत्ववाचक

४) अनिश्चित

उत्तर-४) अनिश्चित

--------------------------

७५) 'श्रावणबाळ' या साठी योग्य विशेषण निवडा.

१) पत्नीभक्त

२) शंकरभक्त

३) मातृ-पितृ भक्त

४) लोहपुरूष

उत्तर-३) मातृ-पितृ भक्त

--------------------------

७६) 'शाहू महाराज' यांच्यासाठी योग्य विशेषण निवडा.

१) महर्षी

२) राजर्षी

३) पिताश्री

४) देवर्षी

उत्तर-२) राजर्षी

--------------------------

७७) 'सहस्त्राक्ष' हे विशेषण कोणत्या देवासाठी वापरतात ?

१) शंकर

२) गणपती

३) इंद्र

४) दत्त

उत्तर-३) इंद्र

--------------------------

७८) 'लोकनेता' हे विशेषण कोणासाठी वापरतात.

१) जयप्रकाश नारायण

२) अटलबिहारी वाजपेयी

४) महात्मा गांधी

३) टिळक

उत्तर-१) जयप्रकाश नारायण

--------------------------

७९) हा बुटका माणूस म्हणजे आमच्या कार्यालयातील

योग्य विशेषण निवडा.

१) महामूर्ख

२) सहस्त्राक्ष

३) कळलाव्या

४) आगलाव्या

उत्तर-३) कळलाव्या

--------------------------

८०) 'श्यामची आई' हे सुंदर पुस्तक साने गुरूजी यांनी लिहिले आहे. योग्य विशेषण निवडा.

१) पितृभक्त

२) मातृहृदयी

३) बंधुप्रेमी

४) मानवप्रेमी 

उत्तर-२) मातृहृदयी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा