Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

मंगळवार, ८ ऑगस्ट, २०२३

मराठी व्याकरण, सामान्यरूप

           १२. सामान्यरूप  सराव प्रश्न


१) कंदील या शब्दाचे सामान्यरूप कोणते

अ) कंदीलात

ब) कंदील

क) कंदिला

ड) किंदिलाने

उत्तर-क) कंदिला


२) त्रिज्या या शब्दाचे सामान्यरूप शोधा

अ) त्रिज्या

ब) त्रिज्येला

क) त्रिज्यांची

ड) त्रिज्ये

उत्तर-ड) त्रिज्ये


३) छप्पर शब्दाचे सामान्यरूप शोधा

अ) छप्पर

ब) छप्परा

क) छपरा

ड) छपराची

उत्तर-क) छपरा


४) तालिम शब्दाचे सामान्यरूप कोणते?

अ) तालमी

ब) तालिमी

क) तालीमी

ड) तालिमा

उत्तर-अ) तालमी


५) पुस्तकांना या शब्दांत सामान्यरूप कोणते?

१) पुस्तक

२) पुस्तकां

३) पुस्तक

४) पुस्तके

उत्तर-४) पुस्तके


७) (घोडा) रोज खरारा करावा. कंसातील शब्दाचे रुप तयार करुन चतुर्थी विभक्ती एकवचन प्रत्यय

लावा. (डिसें-०५)

१) घोडला

२) घोडयाचा

३) घोड्याला

४) घोडला


उत्तर-३) घोड्याला


८) अनेकवचनी शब्दाच्या सामान्यरुपावर नेहमी येतो.

१) विसर्ग

२) अनुस्वार

३) कंस

४) उपसर्ग


उत्तर-२) अनुस्वार


९)कंसातील शब्दाचे सामान्य रुप निवडा 'माझ्या (अंगण) एक जांभळाचे झाड आहे. '

१) अंगणाला

२) अंगणाशी

३) अंगणाचे

४) अंगणात


उत्तर-४) अंगणात


१०) ....शब्दाचे सामान्यरुप होत नाही.

१) एकाक्षरी

२) दोनाक्षरी

३) पंचाक्षरी

४) यापैकी नाही


उत्तर-१) एकाक्षरी


११) जाईच्या वेलीला सुंदर फुल आहे. सामान्य रुप निवडा 

१) सुंदर

२) वेलीला

३) जाईच्या

४) फुल


उत्तर-२) वेलीला


१२) आ-कारान्त पुल्लिंगी नामाचे सामान्यरुप होते.

१) आ-कारान्त

२) ई-कारान्त

३) वा-कारान्त

४) या-कारान्त


उत्तर-४) या-कारान्त


१३) 'तारू' या शब्दाची विभक्ती प्रत्यय लागण्यापूर्वीचे सामान्यरुप कोणते? (डिसें-९८)

१) तारु

२) तारुस

३) तारवा

४) तारवास


उत्तर-३) तारवा


१४) ऊ-कारान्त पुल्लिंगी नामाचे सामान्यरुप होते.

१) या-कारान्त

२) वा-कारान्त

३) ई-कारान्त

४) अ-कारान्त


उत्तर-२) वा-कारान्त


१६) योगेश गावाहून आला या वाक्यातील अन्तयाक्षरयुक्त सामान्यरुप सांगा. (मार्च- ०९)

१) गावा

२) योगेश

३) गावाहून

४) आला


उत्तर-१) गावा


१७) 'हिरवा' या विशेषणास सामान्यरुपाचा झालेला विकार ओळखा (ऑक्टो-२१०)

१) हिरवा भाजीपाला चटकन विकला जातो.

२) हिरवा भाजीपाला सर्वांना आवडतोच असे नाही

३) हिरव्या भाजीपाल्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. 

४) हिरवा भाजीपाला सर्वांना आवडतो.


उत्तर-३) हिरव्या भाजीपाल्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. 


१८) खालील वाक्यातील रिकामी जागा भरा. आजोबा मुलांमेळाव्यात रमून जात

१) चा

२) ची

३) च्या

४) चे


उत्तर-३) च्या


१९) 'सुंदर स्त्रीचे रुप तेजस्वी मोत्यामुळे अधिकच खुलते' या वाक्यातील कोणत्या शब्दाचे सामान्य रुप झाले आहे. (मे-०८)

१) स्त्रीचे

२) मोत्यांमुळे

३) अधिकच

४) खुलते


उत्तर-२) मोत्यांमुळे


२०) 'ओ'कारान्त पुल्लिंगी नामाचे सामान्यरुप

होते.

१) ओ-कारान्त

२) या-कारान्त

३) ई-कारान्त

४) श-कारान्त


उत्तर-१) ओ-कारान्त२१) विभक्तीप्रत्यय लागण्यापूर्वी शब्दाच्या मूळ रुपात होणाऱ्या बदलाला काय म्हणतात ?

१) प्रत्यय

२) शब्दसिध्दी 

३) अव्यय

४) सामान्यरुप


उत्तर-४) सामान्यरुप


२२) ए-कारान्त पुल्लिंगी नामाचे सामान्यरुप होते.

१) ओ-कारान्त

२) या-कारान्त

३) ई-कारान्त

४) श-कारान्त


उत्तर-२) या-कारान्त


२३) 'प्रसादने अंगणातील कुत्र्याला दगड मारुन हाकलेले' या वाक्यातील अधोरेखित शब्दातील सामान्यरुप

ओळखा. (नोव्हें.-११)

१) कुत्रा

२) कुत्रे

३) कुत्र्या

४) कुत्री


उत्तर-३) कुत्र्या२४) ई-कारान्त पुल्लिंगी नामाचे सामान्यरुप होते.

१) ओ-कारान्त

२) या-कारान्त

३) ई-कारान्त/या कारान्त 

४) श- कारान्त


उत्तर-३) ई-कारान्त/या कारान्त 


२५) सामान्यरूप असलेली शब्द जोडी ओळखा. (डिसें- ११)

१) साठ-साठये

२) विहीर - विहिरीचे 

३) देखील-देखलेपण 

४) भरभर- भाराभार


उत्तर-२) विहीर - विहिरीचे 


२६) ई-कारान्त स्त्रीलिंगी नामाचे सामान्यरुप होते.

१) ओ-कारान्त

२) या-कारान्त

३) ई-कारान्त

४) ई / या कारान्त


उत्तर-४) ई / या कारान्त

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा