Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

सोमवार, ३१ जुलै, २०२३

मराठी व्याकरण नाम ।। मराठी व्याकरण

     मराठी व्याकरण नाम
मराठी व्याकरण शब्दांच्या जाती

१)शब्दांच्या एकूण किती जाती आहेत.

अ) सात

ब) आठ

क) पाच

ड) सहा

उत्तर - आठ

------------------------------

२)नामाच्या प्रकारापैकी खालीलपैकी अयोग्य पर्याय शोधा.

अ) सामान्य नाम

ब) विशेषनाम 

क) सर्वनाम

ड) धातुसाधित नाम 

उत्तर -क) सर्वनाम

------------------------------

खालीलपैकी अधोरेखित शब्दाची जात ओळखा.

३) नुसती 'फुशारकी' काय कामाची ?

अ)सामान्यनाम

ब) विशेषण

क) भाववाचक नाम

उत्तर- क) भाववाचक नाम

------------------------------

४)तुझा भाऊ कर्णच आहे.

अ)सामान्यनाम

ब) विशेषण

क) भाववाचक नाम 

ड) धातुसाधित नाम

उत्तर- क) भाववाचक नाम 

------------------------------

५)उंटाचे चालणे मंद असते.

अ) धातुसाधित नाम

ब) विशेषनाम

 क) सामान्यनाम

ड) क्रियापद

उत्तर-अ) धातुसाधित नाम

------------------------------

६) हे दूध चविष्ठ आहे.

अ) धातुसाधित नाम

ब) विशेषण

 क) सामान्यनाम

ड) सर्वनाम

उत्तर-क) सामान्यनाम

------------------------------

७)उत्तरेकडे हिमालय पर्वत आहे.

अ) सर्वनाम

ब) विशेषनाम 

क) धातुसाधित

ड) क्रियापद

उत्तर-ब) विशेषनाम 

------------------------------

८)खालीलपैकी भाववाचक नसलेला शब्द कोणता ?

अ) मौर्य

ब) क्रौर्य

क) धैर्य

ड) शौर्य

उत्तर-अ) मौर्य

------------------------------

९)खालीलपैकी विशेषनाम नसलेला शब्द कोणता ?

अ) सुरेश

ब) गंगा

क) गाय

ड) भारत

उत्तर-क) गाय

------------------------------

१०) खालीलपैकी धातुसाधित नाम असलेला शब्द कोणता ?

अ) मुलगी

ब) हिमालय 

क) उदारता

ड) वागणे

उत्तर-ड) वागणे

------------------------------

११) खालीलपैकी विशेषनाम असलेला शब्द कोणता ?

अ) सरस्वती

ब) नवलाई 

क) वाघ

ड) महासागर

उत्तर-अ) सरस्वती

------------------------------

१२) प्राणी वा वस्तू यांच्यातील गुण, धर्म किंवा भाव याचा बोध होणाऱ्या नामाला

अ)सर्वनाम

ब) क्रियापद

क) धातुसाधित

ड) भाववाचक नाम

उत्तर-ड) भाववाचक नाम

------------------------------

१३) नामांचे मुख्य किती प्रकार पडतात ?

अ) दोन

ब) तीन

क) चार

ड)सहा

उत्तर-ब) तीन

------------------------------

१४) खालीलपैकी कोणता शब्द नामाचा प्रकार नाही.

अ) विशेषनाम

ब) सामान्यनाम

क) भाववाचक नाम 

ड)सर्वनाम

उत्तर-ड)सर्वनाम

------------------------------

१५) प्रत्येक वस्तूच्या, प्राण्याच्या किंवा त्याच्या गुणधर्माच्या नावाला काय म्हणतात.

अ) सर्वनाम

ब) नाम

ब) विशेषण

ड) क्रियापद

 उत्तर-ब) नाम

 ------------------------------

१६) समूहवाचक व द्रव्यवाचक हे कोणाचे प्रकार आहेत

अ) सर्वनाम

क)विशेषण

क) सामान्य नाम

ड) क्रियापद

उत्तर-क) सामान्य नाम

------------------------------

१७) खालीलपैकी शब्दातील समूहवाचक / समुदायवाचक नाम कोणते?

अ) गंजी

ब) प्राणी

क) गंगा

ड) पाणी

उत्तर-अ) गंजी

------------------------------

१८) खालील शब्दातील द्रव्यवाचक / पदार्थवाचक नाम कोणते?

अ) खिल्लार

ब) तेल

क)धैर्य

ड) वात्सल्य

उत्तर- ब) तेल

------------------------------

१९) कोणत्या नामाचे अनेकवचन होते.

अ) भाववाचक नाम

ब) विशेषनाम

क)सर्वनाम

ड) सामान्यनाम 

उत्तर-ड) सामान्यनाम 

------------------------------

२०) ज्या नामातून एका विशिष्ट व्यक्तीचा/प्राण्याचा बोध होतो त्यास कोणते नाम म्हणतात.

अ) भाववाचक

ब) समूहवाचक

क)विशेषनाम

ड) द्रव्यवाचक नाम

उत्तर-क)विशेषनाम

------------------------------

२१) खालीलपैकी भाववाचक नाम असलेल्या पर्याय शोधा

अ) कंजूष

ब) मऊ

क)गोड

ड) धैर्य

उत्तर-ड) धैर्य

------------------------------

२२) प्रतिभा हे कोणते नाम आहे.

अ) विशेषनाम

ब) भाववाचक

क)समुहदर्शक

ड) यापैकी नाही

उत्तर- अ)विशेषनाम

------------------------------

२३) दयाळू हे कोणते नाम आहे

अ) भाववाचक

ब) सर्वनाम

क)विशेषनाम

ड) सामान्य नाम

 उत्तर-अ) भाववाचक

 ------------------------------

२४) 'भाववाचक नाम' ओळखा. (ऑक्टो-२०१०)

१) उंची

२) शरद

३) पुस्तक

४) झाड

 उत्तर-१) उंची

 ------------------------------

२५) डोळयांनी न दिसणारा परंतू इतर ज्ञानेंद्रियांना जाणवणारा भावदर्शक शब्द कोणता ?

१) भाववाचक नाम

२) विशेषनाम

३)सामान्यनाम

४) समूहवाचक

उत्तर- १) भाववाचक नाम

------------------------------

२६) खालीलपैकी विशेषनाम कोणते ते ओळखा.

अ) हत्ती

ब) नदी

क)गंगा

ड) देश

उत्तर-अ) हत्ती

------------------------------

२७) 'वाल्मीकीने रामायण हा ग्रंथ लिहिला' या वाक्यातील रामायण या शब्दाचा प्रकार ओळखा.

१) कर्ता

२) कर्म

३) उभयान्वयी अव्यय

४) विशेषनाम

 उत्तर-४) विशेषनाम.

 ------------------------------

२८) खालीलपैकी सामान्यनाम ओळखा.

अ) कृष्ण

ब) भारत

क)राधा

ड) शाळा

उत्तर-ड) शाळा

------------------------------

२९) 'गंभीर' या शब्दाचे 'धातुसाधित' रुप कोणते होईल. (डिसेंबर २००४)

१) गंभीरता

ब) गंभीरपणा

क) गांभीर्य

४) गंभीरत्व

उत्तर-क) गांभीर्य

------------------------------

३०) “तुमचा मुलगा कुंभकर्णच दिसतो” या वाक्यातील अधोरेखित शब्द नामाच्या कोणत्या प्रकारात येतो.

१) विशेषनाम

२) सामान्यनाम

३) सर्वनाम

४) भाववाचक नाम

उत्तर-२)विशेषनाम

------------------------------

३१) 'हुशारी' हा शब्द नामाच्या कोणत्या प्रकारात मोडतो.

१) विशेषनाम

२) सामान्यनाम

३) सर्वनाम

४) भाववाचक नाम 

उत्तर-४)भाववाचक नाम 

------------------------------

३२) 'दया' या शब्दाचे धातुसाधित रुप कोणते होईल. डिसें २००४

१) दयाबुद्धी

२) दयामाया

३) दयानिधी

उत्तर-४) दयाळु

------------------------------

३३) 'शूर' या शब्दाचे धातुसाधित रुप कोणते होईल. डिसें २००४

१) शुरा

२) शुरत्व

३) शुरस्व

४) शौर्य

उत्तर-४) शौर्य

------------------------------

३४) व्यासांनी 'महाभारत' रचले यातील 'महाभारत' शब्दाचा प्रकार कोणता.

१) भाववाचक नाम

२) विशेषनाम

३) सामान्य नाम

४) धातुसाधित

उत्तर-२) विशेषनाम

------------------------------

३५) 'गोडवा' या शब्दाचा प्रकार सांगा. (ऑक्टो २०१०)

१) विशेषण

२) नाम

३) सर्वनाम

४) भाववाचक नाम

उत्तर-४) भाववाचक नाम

------------------------------

३६) 'कैकयीला दशरथाने दोन वर दिले' या वाक्यातील रेखांकित शब्दाचीजात कोणती ? (डिसें १९९८)

१) नाम

२)क्रियापद

३) सर्वनाम

४) शब्दयोगी अव्यय 

उत्तर-१) नाम

------------------------------

३७) त्याचे रडणे चांगले नसते.

अ. विशेषनाम

ब. सर्वनाम

क. धातुसाधित नाम

ड. यापैकी नाही.

उत्तर-क) धातुसाधित नाम

------------------------------

३८) उत्कृष्ट कवी मराठीला सन्मान प्राप्त करून देतात.

१) भाववाचक नाम

 २) धातुसाधिक नाम

 ३) सामान्य नाम

 ४) विशेष नाम

 उत्तर-३) सामान्य नाम

 ------------------------------

३९) खालीलपैकी कोणता शब्द 'धातुसाधित' शब्द नव्हे? 

१) हसतमुख

२) हसताना

३) हसरा

४) हस

उत्तर-४) हस

------------------------------

४०) ते ध्यान पाहून मला हसू आले

१) सामान्य नाम

२) धातुसाधित नाम 

३) विशेषनाम

४) भाववाचवक नाम

उत्तर- २) धातुसाधित नाम 

------------------------------

४१) शब्दाचा प्रकार (शब्दजाती) ओळखा- 'पर्वत' (मार्च-२००९)

१) विशेषनाम

२) भाववाचक नाम

 ३) सामान्यनाम

 ४) विशेषण

उत्तर-३) सामान्यनाम

------------------------------

४२) खालील शब्दातील पदार्थवाचक नाम कोणते?

१) दही

२) चंपा

३) धैर्य

४) यमुना

उत्तर-१) दही

------------------------------

४३) दशरथाने कैकयीला दोन वर दिले.

अ)सर्वनाम

ब) क्रियाविशेषण

क) नाम 

ड) केवलप्रयोगी अव्यय 

उत्तर-क) नाम 

------------------------------

४४) 'सुलभा' हे कोणते नाम आहे? (मार्च २००१)

१) विशेषनाम

२) सामान्यनाम 

३) सर्वनाम

४) भाववाचक नाम

उत्तर-१) विशेषनाम

------------------------------

४५) पुढील शब्दातील विशेषनाम ओळखा.

१) कुत्रा

२) घडयाळ

३) मुंबई

४) राजा

उत्तर-३) मुंबई

------------------------------

४६) पुढे दिलेल्या शब्दांचे अचूकपणे केलेले 'भाववाचकनाम' ओळखा 'कठीण'.

१) कठिणाई

२) काठीणाई 

३) कठोर

४) काठीण्य

उत्तर-४) काठीण्य

------------------------------

४७) शब्दाचा प्रकार ओळखा. 'सौंदर्य'. (ऑक्टोबर-२०१०)

१) भाववाचक नाम 

२) सर्वनाम

३) क्रियापद

४) क्रियाविशेषण

उत्तर-१) भाववाचक नाम 

------------------------------

४८) खालीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे.

१) सामान्यनामाचे अनेकवचन होत नाही.

२) विशेषनामाचे अनेकवचन होते.

३) सामान्य नामाचे अनेकवचन होते.

४) भाववाचक नामाचे अनेकवचन होते.

उत्तर-३) सामान्य नामाचे अनेकवचन होते.

------------------------------

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा