Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

शुक्रवार, २३ डिसेंबर, २०२२

विरुद्धार्थी शब्द

 


अग्रज X अनुज


 अक्कल X बेअक्कल


अतिवृष्टी X अनावृष्टी , अवर्षणअती X अल्प अर्थ X अनर्थअचूक X चुकीचेअजर X जराग्रस्त अजाण X सुजाणअडाणी X शहाणा अडचण X सोयअटक X सुटका अधिक X उणे अधोगती X प्रगती , उन्नती अर्धवट X पूर्णअध्ययन X अध्यापनअनाथ X सनाथअनुकुल X प्रतिकुल अपराधी X निरपराधीअपेक्षित X अनपेक्षित अपेक्षाभंग X अपेक्षापूर्ती अब्रू X बेअब्रूअभिमान X दुरभिमानअमाप X अल्पसेअमृत X विष अमर X मृत्य
  श्रीमंत X गरीब 
 अमूल्य X कवडीमोल अल्प X बहुअरुंद X रुंद अल्लड X पोक्तअलीकडे X पलीकडेअवघड X सवघड , सुलभ , सोपेअवजड X हलकेअवसर X अनवसरअवखळ X गंभीरअस्सल X नक्कलअसह्य X सुसह्यअसली X नकली  अस्त X प्रारंभअशक्य X शक्य  अशक्त X सशक्त अज्ञान X सज्ञानअंत X प्रारंभ  अंथरूण X पांघरूण अंधार , काळोख X उजेड , प्रकाश अंधकार X प्रकाश अंधुक X स्पष्टअहंकार X निरहंकार , नम्र


आकुंचित X विस्तारितआखूड , जवळ X लांब , लांबलचक आकलनीय X अनाकलनीय  आकर्षण X अनाकर्षण आकाश X पाताळआगेकूच X माघारआघाडी X पिछाडी आठवण X विसर , विस्मृती , विस्मरण आठवणे (स्मृती) X विसरणे आडवे X उभेआत X बाहेर   आतुरता X उदासीनता आदर X अनादरआदि X अंत आदी X अनादी  आदर्श X अनादर्श आधी X नंतरआधार X निराधारआंधळा X डोळसआनंद X शोक, दुःख  आपुलकी X दुरावाआमंत्रित X अगांतुक , आगंतुक आयात X निर्यात आरोहण X अवरोहण आरंभ (प्रारंभ) X शेवट, अखेर, अंत आला X गेलाआवक X जावक आवड X नावड आवडते X नावडते आवश्यक X अनावश्यक आशा X निराशा  आशीर्वाद X शाप आसक्त X अनासक्त, विरक्त आस्तिक X नास्तिक आजादी X गुलामीआळस X उत्साह आळशी X कष्टाळू, उत्साहीआज्ञा X अवज्ञा ओबडधोबड X गुळगुळीत    ओला X सुका ओळख X अनोळख इकडे X तिकडे इतके X तितके इच्छा X अनिच्छाइथे X तिथेइथली X तिथली इमान X बेइमानइमानी X बेइमानीइलाज X नाइलाज इष्ट X अनिष्ट उगवणे X मावळणे उघडे X बंदउच्च X नीचउच्चारित X अनुच्चारित उंच X ठेंगणा, बुटका उचित X अनुचित उजवा X डावा   उजेड X काळोखउणे X दुणे , अधिकउतरण X चढण उत्तम X क्षुद्रउत्तर X दक्षिण उत्तेजन X विरोध उत्कर्ष X अपकर्ष, व्हास, अधोगती उतार X चढउताणे X उबडेउताणा X पालथा उत्तरायण X दक्ष्तिणायण उत्पन्न X खर्च उत्सुक X अनुत्सुक उत्साह X निरुत्साह , अनुत्साह उत्साही X निरुत्साही उत्तीर्ण X अनुत्तीर्णउद्धट X नम्र , विनयशील उदय X अस्त उदार X कृपण, कंजूस, संकुचित उदास X प्रसन्न उदासवाणा X उल्हासित   उदघाटन X समारोप उधळ्या X कंजूसउधार X रोखउन्नत X अवनतउपकार X अपकारउपमेय X अनुपमेय उपस्थित X अनुपस्थित उपद्रवी X निरुपद्रवीउपयोगी, उपयुक्त X  निरुपयोगी  उपदेश X बदसल्ला उद्योगी X निरुद्योगीउपाय X निरुपाय उभी X बसलेली उलट X सुलट उशीरा (सावकाश) X लवकरउष्ण तप्त X शीतल, थंड  उन X सावली
एक X अनेक</ ऐक्य X दुही, फूट ऐटदार X केविलवाणा ऐच्छिक X अनैच्छिक , अपरिहार्य ऐलतीर X पैलतीर
ओळखी X अनोळखीओला X कोरडा , सुकाओवळा X सोवळाऔरस X अनौरस
 कर्कश X संजुल कच्चा X पक्काकठीण (अवघड) X सोपे, मऊ, कोमल, मृदू कडू X गोड कर्णमधुर X कर्णकटू कबूल X नाकबूल कमी X जास्त कलंक X भूषण कल्पित X अकल्पित कल्याण X अकल्याण कळस X पाया , पायरी कळा X अवकळा  कंटाळा X उत्साह काटकसर X उधळपट्टी कायम X तात्पुरते कायदेशीर X बेकायदेशीरकाळा X गोरा, पांढरा काळोख X उजेड, प्रकाश कौतुक X निंदा किमान X कमान कीर्ती X अपकीर्ती   कीव X रागकुंठित X अकुंठित कुशल X अकुशल  कष्टाळू X कामचोर कोरडे X ओले कोवळा (कोवळी) X जून, निबरक्रूर X दयाळू कृतज्ञ X कृतघ्नकृपा X अवकृपा, रोष कृश (बारीक) X स्थूल, लठ्ठ
 खर्चिक X कंजूसखंडन X मंडनखरा X खोटाखरे X खोटे खरेदी X विक्री खात्री X संशय खाली X वर खोल X उथळ खिन्न X प्रसन्न खुळा X शहाणा खूप (पुष्कळ) X थोडे, कमीखोटी X खरी

 गढूल X स्वच्छ गडद , भडक , गहिरा X फिकट गतकाळ X भविष्यकाळ गंभीर (पोक्त) X पोरकट, अवखळ  गमन X आगमन गम्य X अगम्य गरम X थंड , गारगरिबी X श्रीमंती  ग्रामीण X शहरी, नागरी  ग्राहक X विक्रेता गुण X दोष, अवगुण गुणी X अवगुणीगुरू X शिष्य  गुप्त X उगड गुळगुळीत X खडबडीत, खरबरीत गोड X कडूगोरा X काळा गौण X मुख्य
 घट्ट X  ढिला, ढगळघटणे X वाढणे 
 चंचल X स्थिर  चपळ X मंद चढ X उतारचढणे X उतरणे चवदार X बेचवचांगले X वाईटचिरंजीव X अल्पजीवी चिरकाल X अल्पकाल चूक X बिनचूक , बरोबरचैन X बेचैन चोर X साव  जगणे X मरणे जड X हलकेजन्म X मृत्यू , मरण जवाबदार X बेजवाबदारजय, विजय X पराजय जाणता X अजाणता जलद, भराभर X हळू, सावकाश, हळूहळू जवळ X दूरजहाल X मवाळजागरूक X निष्काळजी जागृत X निद्रिस्त जागा X झोपलेलाजगणे X मरणे जाणे X येणेजास्त X कमी , थोडेजिंकणे X हरणे जिवंत X मृत , मेलेलाजीर्ण X मजबूत जीवन X मरणजोडणे X मोडणेजुने X नवे   जोश X कंटाळा ज्येष्ठ X कनिष्ठ
 झोप X जागझोपडी X महाल 
टंचाई X विपुलता टिकाऊ X ठिसूळ टणक X मऊ टपोरे X बारिकटवटवीत X  निस्तेज
 डावा X उजवा डौलदार X बेढप
 तर्क X वितर्क तृप्त X अतृप्ततप्त X थंडतथ्य X मिथ्यतरूण X वृद्धतळ X माथा तहान X भूकतुरळक X दाटताजे X शिळे  ताल X बेतालतिरके X सरळ तिरपा X सरळ तीव्र X सौम्य , कोमल तीक्ष्ण X बोथटतेजस्वी (लखलखीत) X निस्तेज तेजी X मंदी तोड X बिनतोडथंड X गरम थांग X अथांग थोर X सान, लहान थोरला X धाकटा थोडे X जास्त
 दया X रागदयाळू X  क्रूर, निर्दयी  दृश्य X अदृश्य दाट , घनदाट X विरळ दारिद्र्य X श्रीमंती दिन X रात , रजनी दिवस X रात्र दीर्घ X हस्व दीर्घकाळ X अल्पकाळ दीर्घायुषी X अल्पायुषी दुरुस्त X नादुरुस्तदूर X जवळ , निकट दूरवर X जवळपास दुःख X सुखदेव X दैत्य , दानव , राक्षस देश X विदेशदेशभक्त X देशद्रोहीदोषी X निर्दोषीदोस्ती X वैरदुष्काळ X सुकाळद्वेष X प्रेम
 धनाढ्य X दरिद्री, गरीब धनिक, धनवंत X निर्धन , गरीबधर्म X अधर्म धडधाकट X कमजोर धीट X भित्राधूर्त X भोळा धाडस X भित्रेपणा धैर्यवान X भेकड, भित्रा 
नम्रता X उद्धटपणा  नर X नारीनवी X जुनी न्याय X अन्याय निद्रा X जागृती निर्मळ X मळकट निमंत्रित X आगंतुक निंदा X स्तुती निर्दयता X सदयता, सहृदयता  निर्बंध X मोकळीकनियमित X अनियमित निश्चय X अनिश्चयनिश्चीत X अनिश्चतनियंत्रित X अनियंत्रितनिर्लज्ज X सलज्ज निष्काम X सकाम निर्जीव X सजीव  निर्भय X भयभीतनीती X अनीती नैसर्गिक X कृत्रिम नोकर (सेवक) X मालक   नेहमी X क्वचित  नुकसान X फायदा   नेता X अनुयायी   न्याय X अन्याय
 पगारी X बिनपगारी परवानगी X बंदी, मनाई  पराक्रमी X भित्रा  पर्वा X बेपर्वा पराजित X अपराजित परिचित X अपरिचित परिहार्य X अपरिहार्यपवित्र X अपवित्रपसंत X नापसंतपहिला X शेवटचापलीकडे X अलीकडे प्रकाश X अंधार प्रगत X अप्रगतप्रगती X अधोगती प्रत्यक्ष X अप्रत्यक्ष प्रतिबंध X अप्रतिबंध प्रतिष्ठा X अप्रतिष्ठाप्रफुल्लित X  सुकलेले प्रशंसा X निंदाप्रसन्न X खिन्नप्रसरण X आकुंचन प्रस्तुत X अप्रस्तुत प्रसिद्ध X अप्रसिद्ध प्रश्न X उत्तरप्रत्यक्ष X अप्रत्यक्ष प्रतिकार X सहकार   प्रमाण X अप्रमाणप्रगती X अधोगती पात्र X अपात्र पाठिंबा X विरोध पांढरा X काळापाप X पुण्यपारदर्शक X अपारदर्शक पायथा X माथा, शिखर प्राचीन X अर्वाचीन प्रामाणिक X अप्रामाणिक प्रारंभ X अंत पास X नापासप्रिय X अप्रिय पुढारलेले X मागासलेलेपुढील X मागील पुढे (समोर) X मागे पुण्यवान X पापीपुरेसे X अपुरेपुरोगामी X कर्मठ, सनातनीपुष्कळ X थोडे पूर्ण X अपूर्ण पूर्णाक X अपूर्णांक पूर्व X पश्चिम पूर्वी X नंतरप्रेम X द्वेष, राग, तिटकारा प्रेमळ X रागीट पोकळ X भरीव, भरलेलापौर्णिमा X  अमावस्याफरक X साम्य फायदा X तोटा फार X कमी   फुलणे X कोमेजणेफुकट X विकत फिकट X गडद
 बहुमान X अपमान  बरोबर X चूक बरे X वाईट बलाढ्य X कमजोरबसणे X उठणेबंधु X भगिनी बंद X उघडा  बंधन X मुक्तताबारीक X जाडबाहेर X आतबिघात X दुरुस्तीबिंब X प्रतिबिंबबिकट X सुगम, सुलभ, सोपेबुद्धिमान (हुशार) X बुधिहीनबेरीज X वजाबाकी बेसावध X सावध   बेसूर X सुरेल
 भद्र X अभद्र भरती X ओहोटी भय X निर्भय भरपूर X थोडेभर X झीजभरभर X सावकाश भले X बुरे भक्कम X कमकुवतभसाडा X मंजुळ भयंकर X सौम्य भान X बेभाम   भाग्यवंत X दुर्भागी  कडवट भांडण X सलोखा  भाग्य X दुर्भाग्यभूक X तहान भूषण X दूषण भेद X साम्य
महान X क्षुद्रमधुर X कडवट महाल X झोपडीमऊ X टणक मंद X प्रखरमंगल X अमंगलमंजुळ X कर्कशमंजूर X नामंजूरमतभेद X मतैक्यमृत X जिवंत मर्द X नामर्द मनोरंजक X कंटाळवाणेमहात्मा X दुरात्मामान , मानसन्मान X अपमानमान्य X अमान्य माता X पिता  माय X बाप  मालक X नोकरमान X अपमानमाया X द्वेषमाघारा X सामोराम्हातारा X तरुणमाहेर X सासर मित्र X शत्रू  मैत्री X दुश्मनी मित्रत्व X शत्रुत्व मोठा X लहान  मोकळे X बंदिस्त मौन X बडबड  मृत्यू X जीवन मुका X बोलका
यश X अपयश येथे X तेथे येईल X जाईल योग्य X अयोग्य
 रणशूर X रणभीरू रसाळ X नीरस रसिक X अरसिक  रडू X हसू रक्षक X मारकराग X लोभ राजा X प्रजा राव X रंक रिकामा X भरलेला रूचकर X बेचव   रूपवान X कुरूपरुची X अरुचीरुंद X अरुंद रेखीव X ओबड धोबड,  खडबडीत रोगी X निरोगी
लहानपण X मोठेपणलवकर X उशिरालवचिक X ताठर लबाड X भोळा   लबाडी X प्रामाणिकपणा लक्ष X दुर्लक्ष लाडके X नावडतेलाजरा X निलाजरा लाज X निर्लज्जपणा लायक X नालायक लांब X जवळ   लांबी X रुंदी लोभ X निर्लोभ लोक X परलोक लौकिक X दुलौकिक
 वरिष्ठ X कनिष्ठवर्णनीय X अवर्णनीय  वृद्ध X तरुणव्यवस्थित X अव्यवस्थितव्यवहार X अव्यवहार वाकडे X सरळवापर X गैरवापरवाजवी X गैरवाजवी विकसित X अविकसितविधायक X विघातक विकास X हासविकार X निर्विकारविचार X अविचार विजयी X पराभूत, पराजितविनाशी X अविनाशीविपुल X थोडे , थोडेसे , कमी , अल्पविपुलता X कमतरता , तुटवडा विभक्त X अविभक्तवियोग , विरह X संयोगविवाहित X अविवाहीतविवेक X अविवेकविरोध X संमती , मान्यताविवाद X निर्विवाद  विद्यार्थी X शिक्षकविश्वास X अविश्वासविलंब X त्वरा विशेष X सामान्यविष X अमृत विसरणे X आठवणेविद्वान X अडाणीवेगात X हळूहळूवेगडे X सारखेवैयक्तिक X सामुहिक, सार्वजनिक व्यवस्थित X अव्यवस्थित 
शत्रू X मित्रशत्रुत्व X मैत्रीशहाणा X वेडा , मूर्ख शहर X खेडेशक्य X अशक्यशंका X खात्रीशांती X अशांतीशांत X  रागीटशाप X वरदान, आशीर्वाद श्वास X निश्वासशाश्वत X अशाश्वतशिकणे X शिकविणेशिखर X पायथाशिकारी X सावजशिक्षा X शाबाशकीशिस्त X बेशिस्तशिष्ट X अशिष्ट, असभ्यशीघ्र X मंदशीतल X उष्ण  शुक्लपक्ष X कृष्णपक्षशुद्ध X अशुद्धश्रुत X अश्रुतशुभ X अशुभशूर X भित्राशेंडा X बुड, मूळशेवट X सुरवातश्रेष्ठ X कनिष्ठशोभिवंत X विशोभित
सकर्मक X अकर्मकसकारण X अकारणसकाळ X सायंकाळ, संध्याकाळसस्त X सौम्यसंघटन X विघटनसंघटित X असंघटितसचेतन X अचेतनसज्जन X दुर्जनसजातीय X विजातीयसजीव X निर्जीवसत्कर्म X दुष्कर्मसत्य X असत्यसंतुष्ट X असंतुष्टसंतोष X असंतोषसतेज X निस्तेजसदय X निर्दयसदाचार X दुराचारसदाचारी X दुराचारीसद्गती X दुर्गतीसद्गुण X दुर्गुणसगुण X दुर्गुणसदुपयोग X दुरुपयोगसदोष X निर्दोषसधन X निर्धनसधवा X विधवासनातनी X सुधारक, पुरोगामीसन्मार्ग X कुमार्गसंन्यासी X संसारीस्पष्ट X अस्पस्टसंदिग्ध X असंदिग्धसंपन्न X असंपन्नसफल X विफल, असफलसविकारी X अविकारीसबळ, प्रबळ X दुर्बळसंबंध X असंबंधसंभव X असंभवसम X विषम, व्यस्तसमज X गैरसमज, नासमजसमता X विषमतासमान X असमानसमर्थ X असमर्थसमाधान X असमाधानस्मरण X विस्मरणस्मृती X विस्मृतीसरळ X  वाकडासलग X विलग, अलगस्वर्ग X नर्क स्वच्छ X अस्वच्छ , घाणस्वतंत्र X परतंत्रस्वदेश X परदेशस्वस्थ X अस्वस्थस्वदेशी X परदेशीस्वराज्य X परराज्यसशक्त X अशक्त , दुर्बलसंशय X नि:संशयसशस्त्र X निःशस्त्रस्वस्त X महागसहकार X असहकारसहकार्य X असहकार्यसहज X मुद्दामसह्य X असह्यसज्ञान X अज्ञानसाध्य X असाध्यसाधारण X असाधारणसाधार X निराधारसार्थक X निरर्थकसामान्य X असामान्यसारखे X निराळेसावकाश X पटकनसावध X बेसावधस्वातंत्र्य X पारतंत्र्यस्वार्थी X निःस्वार्थीस्वाधीन X पराधीनस्वाभाविक X अस्वाभाविकस्वावलंबी X परावलंबीस्वामी X दासस्वावलंबी X परावलंबीसाशंक X नि:शंकसाक्षर X निरक्षरसाक्षरता X निरक्षरतास्वीकार X अव्हेर, धिक्कारसुकर्म X दुष्कर्म,कुकर्मसुकाळ X दुष्काळसुकीर्ती X दुष्कीर्तीसुख X दुःखसुखकारक X दुःखकारकसुगम X दुर्गमसुगंध X दुर्गंध सुजन X दुर्जनस्तुती X निंदासुदैवी X दुर्दैवीसुदैव X दुर्दैवसुंदर, देखणा (सुरूप) X कुरूपसुपीक X नापीक, ओसाड, वैराणसुप्रसिद्ध X कुप्रसिद्धसुबक X ओबडधोबडसुबुद्धी X दुर्बुद्धीसुबोध X दुर्बोध, गहन सुर X असुरसुरस X नीरस सुरक्षित X असुरक्षितसुरेल X बेसूरसुलभ X दुर्लभसुव्यवस्था X गैरव्यवस्था, अव्यवस्थासुविचार X कुविचारसुशिक्षित X अशिक्षितसुशोभित X विशोभितसुसंगत X विसंगत, असंगतसुसंस्कृत X असंस्कृतसूर्योदय X सूर्यास्तसोय X गैरसोयसौंदर्य X कुरुपता
हळू X जलदहजर X गैरहजरहजर X गैरहजरहलके X जडहसू X रडू हार X जीतहिम्मत X भय हिंसक X अहिंसक हिंसा X अहिंसा हिशेबी X बिनहिशेबी, बेहिशेबीहितकारक X अहितकारकहिरमुसलेला X उत्साहीहुशार X मठ्ठहोकार (रुकार) X नकारक्षय X वाढक्षणभंगुर X चिरकालीनक्षुद्र X महत्तवपूर्णक्षमा X शिक्षाकोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा