Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

बुधवार, १८ नोव्हेंबर, २०२०

इयत्ता 9 वी- 10 वी मराठी व्याकरण( समास) विद्यार्थी मित्रांनो


आजपासून आपण मराठी विषयाचे व्याकरण व भाषाआभ्यास हा भाग सुरू करत आहोत. सर्व विद्यार्थांनी दिलेला अभ्यास पूर्ण करुन, त्याची नोंद आपल्या गृहपाठाच्या वहीत करावयाची आहे...


!! मराठी व्याकरण !!


!! समास !!


* समास *

- एकपेक्षा अधिक शब्दांचा संक्षेप करुन जो नवीन जोडशब्द तयार होतो , त्या प्रक्रियेला  समास असे म्हणतात .


यात

-  काही जागी शब्द गाळला जातो.

उदा.भाऊ आणि बहीण  = भाऊबहीण


- काही जागी दोन्ही शब्दांचा संक्षेप केला जातो.

उदा. प्रत्येक दिवसी = दररोज 


- काही जागी प्रत्यय गाळला जातो

उदा.विद्येच्या आलयात = विद्यालयात (च्या )


- काही जागी माहीती गाळली जाते.

 उदा.निळा आहे कंठ असा जो तो = नीळकंठ 


अशा प्रकारे

---------------

१)समास - शब्दांचा संक्षेप करुन जो नवीन जोडशब्द तयार होतो,त्या प्रक्रियेला  समास असे म्हणतात .


२)नवीन जोडशब्दाला सामासिक शब्द असे म्हणतात 


३)या सामासिक शब्दाची फोड करुन दाखवण्याच्या पद्धतीला विग्रह असे म्हणतात .


!! समासाचे प्रक्रार !!


- समासात कमीत कमी दोन शब्द असतात.

- समासातील शब्दांना ' पद ' असे म्हणतात .

पहिला शब्द  - > पहिले पद

दुसरा शब्द     -> दुसरे पद


* समासातील कोणते पद महत्त्वाचे म्हणजेच प्रधान आहे,यावरुन समासाचे मुख्य चार प्रकार पडतात.


महत्त्वाचे पद म्हणजे = प्रधान पद

कमी महत्त्वाचे पद म्हणजे =गौण पद


!! समासांचे मुख्य चार प्रकार !!


१)पहिले पद प्रधान व दुसरे पद गौण असेल तर - अव्ययीभाव समास


२)पहिले पद गौण व दुसरे प्रधान असेल तर - तत्पुरुष समास


३)दोन्ही पदे प्रधान असेल तर - द्वंद्व समास


४)दोन्ही पदे गौण असेल तर - बहुव्रीही समास ( येथे दोन्ही पदे महत्त्वाचे नसुन तिसराच बोध होतो.)

नववी दहावी मराठी व्याकरण

-

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा