Godavari Tambekar

This is educational blog.

Breaking

Res ads

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
Click On Image

शुक्रवार, ४ ऑगस्ट, २०२३

मराठी व्याकरण क्रियाविशेषण अव्यय

 ७. क्रियाविशेषण अव्यय
१) क्रियेविषयी अधिक माहिती सांगणाऱ्या अविकारी शब्दाला म्हणतात ?

१) उभयान्वयी अव्यय

२) क्रियाविशेषण अव्यय

३) शब्दयोगी अव्यय

४) परिणामवाचक अव्यय

उत्तर-२) क्रियाविशेषण अव्यय

-----------------------------

२) जी अव्यये क्रिया घडण्याची वेळ दर्शवितात त्यांना म्हणतात ?

१) स्थलवाचक क्रिया अव्यय

२) कालवाचक क्रिया अव्यय

३) रितिवाचक क्रिया अव्यय

४) परिणामवाचक क्रिया अव्यय

उत्तर-२) कालवाचक क्रिया अव्यय

-----------------------------

३)'लवकर' या शब्दांची जात कोणती? (डिसें. -९७)

१) क्रियाविशेषण 

२) उभयान्वयी अव्यय 

३) क्रियापद

४) यापैकी नाही

उत्तर-१) क्रियाविशेषण 

-----------------------------

४) जे अव्यय क्रिया किती प्रमाणात घडली हे दर्शविते त्यांना काय म्हणतात. ?

१) परिमाणवाचक क्रिया अव्यय

२) स्थलवाचक क्रिया अव्यय

३) रितिवाचक क्रिया अव्यय

४) कालवाचक क्रिया अव्यय

उत्तर-१) परिमाणवाचक क्रिया अव्यय

-----------------------------

५)कालवाचक क्रियाविशेषण अव्ययांचा प्रकार नसलेला पर्याय शोधा.

१) कालदर्शक 

२) सातत्यदर्शक

३) आवृत्ती दर्शक

४) स्थिती दर्शक

उत्तर-४) स्थिती दर्शक

-----------------------------

६) सभोवार गर्द हिरवी झाडी पसरली होती.

१) स्थलवाचक

२) रितिवाचक

३) कालवाचक

४) परिमाणवाचक

उत्तर-१) स्थलवाचक

-----------------------------

७)'बाण खालून वर गेला' या वाक्यातील क्रियाविशेषण ओळखा (मे. -०८)

१) खालून

२) वर

३) बाण

४) गेला

उत्तर-२) वर

-----------------------------

८)सदा सर्वदा योग तुझा घडावा.

१) रितिवाचक 

२) स्थलदर्शक 

३) कालवाचक क्रियापद 

४) परिमाणवाचक क्रियापद

उत्तर-३) कालवाचक क्रियापद 

-----------------------------

९) फुकटचा सल्ला देऊ नका.

१) रितीवाचक 

२) कालवाचक 

३) स्थलवाचक

४) एकाक्षरी

उत्तर-१) रितीवाचक 

-----------------------------

१०) वर, खाली, पुढे, मागे हे कोणत्या जातीचे शब्द आहेत. (ऑक्टो.-१०)

१) विशेषण

२) उभयान्वयी अव्यय 

३) केवलप्रयोगी

४) क्रियाविशेषण

उत्तर-४) क्रियाविशेषण

-----------------------------

११) तो पुन्हा: पुन्हा मागे बघतो. क्रियाविशेषणाचा प्रकार ओळखा.

१) परिणामवाचक 

२) स्थलवाचक 

३) आवृत्तीदर्शक

४) रितिवाचक

उत्तर-३) आवृत्तीदर्शक

-----------------------------

१२) त्याला भरपूर पेरू आवडतात. क्रियाविशेषणाचा प्रकार ओळखा.

१) रितिवाचक 

२) स्थानिक

३) परिमाणवाचक

४) कालवाचक

उत्तर-३) परिमाणवाचक

-----------------------------

१३) खालील वाक्यातील ठळक शब्दाची जात ओळखा.

'ते गृहस्थ वाचताना नेहमी अडखळतात.'

१) सर्वनाम

२) क्रियापद

३) नाम

४) क्रियाविशेषण

उत्तर-४) क्रियाविशेषण

-----------------------------

१४) तुम्ही व्यर्थ भांडू नका.

१) सातत्य दर्शक

२) रितीवाचक

३) स्थलवाचक

४) परिणाम वाचक

उत्तर-२) रितीवाचक

-----------------------------

१५) 'वारंवार' या शब्दाचा प्रकार कोणता? (फेब्रु-९७)

१) नाम

२) क्रियाविशेषण अव्यय 

३) शब्द अव्यय 

४) विशेषण

उत्तर-२) क्रियाविशेषण अव्यय 

-----------------------------

१६) 'वारंवार' हे कोणत्या प्रकारचे क्रियाविशेषण आहे? (ऑगस्ट-१०)

१) स्थलवाचक

२) परिणामवाचक 

3) रितीवाचक

४) कालवाचक

उत्तर-४) कालवाचक

-----------------------------

१७) प्रश्नार्थक क्रिया विशेषण अव्यय ओळखा.

१) तरी

२) हसतात

३) का

४) भरपूर

उत्तर-३) का

-----------------------------

१८) 'चमचम' हे कोणत्या वाक्यातील क्रियाविशेषण आहे हे ओळखा (जाने. -९६)

१) गतिदर्शक

२) स्थितिदर्शक 

३) प्रकारदर्शक

४) अनुकरणदर्शक

उत्तर-४) अनुकरणदर्शक

-----------------------------

१९) रितिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय ओळखा.

१) दररोज

२) मुद्दाम

३) कालानुसार

४) पूर्वी

उत्तर-१) दररोज

-----------------------------

२०) स्थलवाचक क्रिया विशेषण अव्यय ओळखा.

१) तेथे

२) दररोज

३) पटकन

४) ना

उत्तर-१) तेथे

-----------------------------

२१) पुढील शब्दाचा प्रकार ओळखा 'जाणूनबुजून' हे कोणत्या प्रकारचे क्रियाविशेषण आहे? (डिसें-९८)

१) रीतीवाचक

२) परिमाणवाचक 

३) अवधारणावाचक 

४) साधित क्रियाविशेषण 

उत्तर-१) रीतीवाचक

-----------------------------

२२) खालील पैकी रितिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय असणारे वाक्ये ओळखा.

१) मी पहाटे दररोज चालतो

२) तू हळूच टाक पाऊल जरा.

३) यंदा हंगाम चांगला आहे

४) सभोवार गर्द झाडी आहे.

उत्तर-२) तू हळूच टाक पाऊल जरा.

-----------------------------

२३) खालील पैकी स्थलवाचक क्रिया अव्ययाचे वाक्य ओळखा.

१) काल शाळेला रजा मिळाली

२) ती न चुकता जाते

३) येथुन मंदिर जवळ आहे

४) तो पाणी गटा गटा पितो

उत्तर-३) येथुन मंदिर जवळ आहे

-----------------------------

२४) आधोरेखित शब्दाचा प्रकार ओळखा 'वाहने सावकाश चालवा' (डिसें-०५)

१) विशेषण

२) उभयान्वयी अव्यय 

३) सामान्यनाम 

४) क्रियाविशेषण

उत्तर-३) सामान्यनाम 

-----------------------------

२५) खालील पैकी परिमाणवाचक / संख्यावाचक क्रियाविशेषण अव्ययांचे वाक्य ओळखा.

१) तुम्ही आमच्या कडे याल का?

२) तू शिडीने वर ये

३) पूर्वी फार श्रीमंती होती

४) ती मोजके बोलते

उत्तर-४) ती मोजके बोलते

-----------------------------

२६) 'तो फार हळूहळू बोलतो' या वाक्यातील क्रियाविशेषण अव्यय ओळखा? (सप्टें-११) १

१) हळूहळू

२) फार

३) बोलतो

४) तो

उत्तर-१) हळूहळू

-----------------------------

२७) खालील पैकी प्रश्नार्थक क्रियाविशेषण अव्ययांचे वाक्य ओळखा.

१) ती तोंड उघडेल तर ना

२) आपण यांना ओळखता का

३) वारा सर्वत्र वाहत असतो

४) तु भरपूर व्यायाम कर

उत्तर-२) आपण यांना ओळखता का?

-----------------------------

२८) 'धांदरट धनंजय धावतांना धपकन पडला' या वाक्यातील क्रियाविशेषण ओळखा (डिसें.-११)

१) धांदरट

२) धावतांना

३) धपकन

४) पडला

उत्तर-३) धपकन

-----------------------------

२९) खालील पैकी निषेधार्थक क्रिया विशेषण अव्ययांचे वाक्य कोणती?

१) तो खरे बोलेल तर ना

२) मी तर गरीब

३) सूर्य ढगामागे लपता

४) गोगलगाय फार हळू चालते

उत्तर-१) तो खरे बोलेल तर ना

-----------------------------

३०) खालील पैकी कालवाचक क्रियाविशेषण अव्ययाचे वाक्ये कोणते?

१) सावकाश पळा

२) तेथे कर माझे जुळती

३) जेव्हा मी पाहील, तेव्हा विश्वास ठेवीन

४) परमेश्वर सर्वत्र असतो.

उत्तर-३) जेव्हा मी पाहील, तेव्हा विश्वास ठेवीन

-----------------------------

३१) 'रमा खालून वर गेली' या वाक्यातील क्रियाविशेषण ओळखा.

१) खालून

२) वर

३) गेली

४) रमा

उत्तर-२) वर

-----------------------------

३२) 'नक्कीच' हे पुढीलपैकी कोणत्या प्रकारचे क्रियाविशेषण आहे? (जाने.-९६)

१) गतिदर्शक 

२) प्रकारदर्शक 

३) स्थितिदर्शक 

४) निश्चयदर्शक

उत्तर-४) निश्चयदर्शक

-----------------------------

३३) 'सालोसाल, दरसाल, दरमहा' ही कोणत्या प्रकारची क्रिया विशेषण आहेत.

१) आवृत्तीदर्शक 

२) स्थितीदर्शक

३) प्रश्नदर्शक

४) शब्दयोगी

उत्तर-१) आवृत्तीदर्शक 

-----------------------------

३४) 'वारंवार' हे कोणते अव्यय आहे? (मार्च- ०१)

१) कालवाचक

२) संख्यावाचक

३) रीतीवाचक

४) स्थलवाचक

उत्तर-१) कालवाचक

-----------------------------

३५) 'मोर थुईथुई नाचत होते कारण पाऊस पडू लागला' क्रियाविशेषण प्रकार ओळखा.

१) प्रकारदर्शक 

२) अनुकरणदर्शक 

३) निश्चयार्थक

४) परिमाणदर्शक

उत्तर-२) अनुकरणदर्शक 

-----------------------------

३६) 'वारंवार हे दृश्य पाहावे असे वाटते' अधोरेखित शब्द कोणत्या क्रियाविशेषणाचे उदाहरण आहे??

१) आवृत्तीदर्शक 

२) कालदर्शक

३) सातत्य दर्शक 

४) स्थितीदर्शक

उत्तर-१) आवृत्तीदर्शक 

-----------------------------

३७) 'चंद्राचा प्रकाश पौर्णिमेला सभोवार पसरला' क्रियाविशेषण अव्यय प्रकार ओळखा.

१) कालवाचक 

२) निषेधार्थक

३) स्थलवाचक 

४) परिमाणवाचक

उत्तर-३) स्थलवाचक 

-----------------------------

३८) वाघाला पाहताच हरिण सैरावैरा पळत होते यातील क्रियाविशेषण शब्द ओळखा.

१) सैरावैरा

२) पाहताच

३) वाघ

४) हरिण

उत्तर-१) सैरावैरा

-----------------------------

३९) 'पूर्वी आई नऊवारी लुगडे नेसे' या वाक्यातील आधोरेखित शब्द.... आहे (मे-०८)

१) कालवाचक क्रियाविशेषण

३) परिणामवाचक क्रियाविशेषण

२) स्थितीदर्शक क्रियाविशेषण

४) स्थलवाचक क्रियाविशेषण

उत्तर-१) कालवाचक क्रियाविशेषण

-----------------------------

४०) 'रजनी हसता हसता हळूच लाजली' यातील क्रियाविशेषण अव्ययाचा शब्द ओळखा.

१) हसता

२) रजनी

३) लाजली

४) हळूच

उत्तर-४) हळूच

-----------------------------

४१) पुढील शब्दाचा प्रकार ओळखा 'येरवाळी' (मे-०८)

१) नाम

२) क्रियाविशेषण 

३) क्रियापद

४) विशेषण

उत्तर-२) क्रियाविशेषण 

-----------------------------

४२) 'अचानक कुत्रा इकडून येऊन माझ्या अंगावर आला' - प्रकार ओळखा.

१) स्थलवाचक

२) गतिवाचक क्रियाविशेषण 

३) क्रियापद

४) विशेषण 

उत्तर-२) गतिवाचक क्रियाविशेषण 

-----------------------------

४३) 'हच् कंपनीचा कुत्रा जेथे जातो तेथे मोबाईल रेंज असते असे म्हणतात'

१) स्थलवाचक 

२) गतिवाचक

३) कालवाचक

४) परिमाणवाचक

उत्तर-१) स्थलवाचक 

-----------------------------

४४) 'तु मुद्दाम मला त्रास दिलास' या वाक्यातील अधोरेखित शब्द कोणते क्रियाविशेषण अव्यय आहे?

१) परिमाणवाचक 

२) कालवाचक

३) रीतिवाचक

४) स्थलवाचक

उत्तर-३) रीतिवाचक

-----------------------------

४५) 'दिव्यत्वाची जेथे प्रचिती, तेथे कर माझे जुळती' क्रियाविशेषण ओळखा (डिसें. - ११)

१) दिव्यत्वाची आणि माझी

२) जेथे - तेथे

३) प्रचिती, कर

४) जुळती, जुळतात

उत्तर-२) जेथे - तेथे

-----------------------------

४६) कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय ओळखा. (डिसें.-११)

१) अलीकडे

२) तूर्त

३) आपोआप

४) अतिशय

उत्तर-१) अलीकडे

-----------------------------

४७) अधोरेखित क्रियाविशेषणाचा उपक्रार ओळखा 'जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती' (मे-०८)

१) रितीवाचक क्रियाविशेषण

२) स्थलवाचक क्रियाविशेषण

३) कालवाचक क्रियाविशेषण

४) परिणामदर्शक क्रियाविशेषण

उत्तर-२) स्थलवाचक क्रियाविशेषण

-----------------------------

४८) अलीकडे खापराच्या पोळया म्हणजे मांडे करणारे कमी लोक उरले आहेत. क्रियाविशेषण अव्यय

ओळखा.

१) रितिवाचक

२) स्वरूपवाचक

३) कालवाचक

४) निषेधार्थक

उत्तर-३) कालवाचक

-----------------------------

४९) 'सावकाश' या क्रियाविशेषणाचा प्रकार ओळखा. (ऑगस्ट-१०)

१) स्थलवाचक क्रियाविशेषण

२) रितीवाचक क्रियाविशेषण

३) कालवाचक क्रियाविशेषण

४) संख्यावाचक क्रियाविशेषण

उत्तर-२) रितीवाचक क्रियाविशेषण

-----------------------------

५०) 'आजोबांना चमचम कपडे शोभत नाहीत.' प्रकार ओळखा.

१) अनुकरणवाचक 

२) रितिवाचक 

३) संख्यावाचक

४) कालवाचक

उत्तर-१) अनुकरणवाचक 

-----------------------------

५१) गणित हा असे तसे करुन होणारा विषय नाही, त्याला भरपूर सराव लागतो क्रि. वि. अव्यय प्रकार

ओळखा.

१) स्थलवाचक

२) प्रकारदर्शक रितिवाचक

३) कालवाचक क्रियाविशेषण

४) संख्यावाचक क्रियाविशेषण

उत्तर-२) प्रकारदर्शक रितिवाचक

-----------------------------

५२) 'संभाजी महाराजांनी सिंहाच्या छाताडावर बसून त्याचे दात मोजले होते' -क्रियाविशेषण अव्ययचा

प्रकार ओळखा.

१) रितिवाचक

२) परिमाणवाचक

३) कालदर्शक

४) यापैकी नाही

उत्तर-४) यापैकी नाही

-----------------------------

५३) 'घाटावर गाडी धीम्या गतीने चालत होती' प्रकार ओळखा.

१) रितिवाचक 

२) परिमाणवाचक

३) कालदर्शक

४) यापैकी नाही

उत्तर-१) रितिवाचक 

-----------------------------

५४) रोशा वुडूवुडू धावते प्रकार ओळखा.

१) रितिवाचक 

२) परिमाणवाचक

३) कालदर्शक

४) यापैकी नाही

उत्तर-१) रितिवाचक 

-----------------------------

५५) मी आता सकाळी प्राणायाम करीत जाईन प्रकार ओळखा.

१) रितिवाचक 

२) परिमाणावाचक

३) कालदर्शक

४) यापैकी नाही


उत्तर-३) कालदर्शक

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा